درخواست ملاقات وکلا برای دیدار با اوجالان

وکلای اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند. 

  وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، فایق ازگور ارول، نوروز اویسال،مظلوم دینچ و جنگیز یورکلی برای دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند. 

  لازم به ذکر است وکلای اوجالان در روزهای ۲و ۲۲ مه و ۱۲ ژوئن / ۱۲ اردیبهشت، ۱ و ۲۲ خردادماه با موکل خویش دیدار کرده بودند.