درخواست ملاقات وکلا برای دیدار با اوجالان

وکلای اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کردند.

  رزان ساریجا، نوروز اویسال، ابراهیم بیلمز، سربای کوکلو وکلای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکل خویش به دادگستری جمهوری در شهر بورسا مراجعه کردند.