درخواست وکلای اوجالان برای انجام ملاقات

وکلای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان جزیره امرالی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

وکلای عبدالله اوجالان فایق اُزگور ارول، جنگیز یورکلی، نوروز اویسال و مظلوم دینچ برای انجام ملاقات با موکلشان درخواستی را به دادستانی جمهوری در شهر بورسا-ی ترکیه تحویل دادند.

وکلای عبدالله اوجالان پس از هشت سال سرانجام در ٢ مه(١٢ اردیبهشت)، ٢٢ مه(١ خرداد)، ١٢ ژوئن (٢٢ خرداد)، ١٨ ژوئن (٢٨ خرداد) و ٧ آگوست ٢٠١٩ (١۶ مرداد ١٣٩٨) با دیدار از جزیره امرالی با موکلشان ملاقات کرده بودند.

دادگستری رژیم ترک از ٧ آگوست ٢٠١٩ درخواست‌های هفتگی وکلای زندانیان امرالی را رد کرده است.