درخواست وکلا برای ملاقات با اوجالان

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان جزیره امرالی درخواستی را به مقامات قضایی بورسا تحویل دادند.

عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد از سال ١٩٩٩ (١٣٧٧) تاکنون در زندان فوق امنیتی گروه F در جزیره امرالی زندانیست.

راضیه تورگوت، رِزان ساریجا، سربای کوکلو و ابراهیم بیلمز وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای انجام ملاقات با موکلشان به دادستانی جمهوری در شهر ساحلی بورسا-ی ترکیه مراجعه کردند.

دادگستری رژیم ترک از ٧ آگوست ٢٠١٩ تاکنون حداقل ١٠٧ درخواست هفتگی وکلای زندانیان امرالی را رد کرده است.