در شهر بوردوی فرانسه حصر اوجالان محکوم شد

​​​​​​​به منظور محکوم کردن حصر تحمیل شده به عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد و در خواست برای آزادی وی، در شهر بوردوی فرانسه یک راهپیمایی اعتراضی انجام شد

کردستانیان و دوستان آنها در راهپیمایی شهر بوردو شرکت کردند و در طول مسیر شعار "زنده باد آپو" سر دادند.

محمد وارتو رئیس مشترک مرکز جامعه ی دمکراتیک کرد ن.ج.ک.د در این راهپیمایی اعلام کرد، "در سالهای ۱۹٨۰ کمال پیری لاز برای آنکه به ظلم و ستم روا داشته شده به باکور کردستان و زندان آمد، نه بگوید، فعالیتی را آغاز کرد.امروز نیز در همان شرایط و برای مقابله با ظلم، دوباره در زندان آمد یک مادر کرد فعالیتی را آغاز کرده است".

 

وارتو گفت:"شرایط کنونی با شرایط آن زمان یکسان نیست چون امروز ۴۰ پ.ک.ک ایی وجود دارد".

 

وی همچنین اعلام کرد، اعتصابی که لیلا گوون آغاز کرده بدون شک پیروز خواهد شد.