دست یک زندانی در مشهد به اتهام سرقت بریده شد

خبرها حاکی از اجرای حکم وحشیانه قطع دست در مشهد است

خبرها حاکی از اجرای حکم وحشیانه قطع دست در مشهد است

 

آنطور که رسانەهای ایران گزارش دادەاند، روز چهارشنبه، یک مرد متهم به سرقت در مشهد بطور غیر انسانی مجازات شده است.

 

روزنامه خراسان در همین رابطه نوشته است که او سال ١٣٩٠ زمانی که ٢٨ ساله بود دستگیر شد. پس از شش سال تحمل حبس، دو روز پیش حکم قطع دست او به اجرا گذاشته شده است.

 

این حکم و بسیاری از احکام وحشیانه دیگر در قانون مجازات ایران وجود دارند اما بطور روزانه اجرا نمی‌شوند. داعش و طالبان هم قوانین مشابهی را در مناطق تحت اشغال خود وضع کردەاند.