ده‌ها هزار موسیقیدان در کمپین «آزادی برای اوجالان» شرکت کردند

سندیکای اتحادیه‌ی موسیقیدانان بریتانیا نماینده‌ی دهها هزار موسیقیدان است. این سندیکا در کمپین «آزادی برای اوجالان» شرکت کرد.

بزرگترین سندیکاهای کارگران در بریتانیا مدت چند سالی است برای آزادی اوجالان کمپینی به راه انداخته است که این کمپین سال به سال بزرگتر شده و شخصیتها و سازمان‌های بیشتری به آن می‌پیوندند.

کمپین "آزادی برای اوجالان" سال ٢٠١۶ در یک کنفرانس مطبوعاتی توسط بزرگترین سندیکاهای بریتانیا و سندیکای کارگران بریتانیا و ایرلند با عنوان اتحادیه‌ی متحد و سندیکای عمومی کارگران آغاز شد. سندیکای اتحادیه‌ی متحد یک میلیون و پانصد هزار عضو دارد سندیکای عمومی کارگران نیز ۸۰۰ هزار عضو دارد.

این سندیکاها نمایندگی تعداد زیادی از اقشار مختلف جامعه را به عهده دارند. یکی از آنها پروسپکت است که هنرمندان، دانشمندان، مهندسان و مدیران بسیاری در آن عضویت دارند و حدود ۱۸۳هزار عضو دارد. سندیکای  Thompsons Solicitors هم نمایندگی سندیکای وکلا را به عهده دارد.

کمپین آزادی برای اوجالان به طور رسمی توسط سندیکاها، سازمان‌ها و کنفدراسیونهای زیر اداره می‌شود: کنفدراسیون اتحادیه‌ی سندیکاها و بازرگانی تی‌یو‌س که بیشتر از ۶ میلیون عضو دارد. سندیکاهای اتحادیه‌ی متحد کارگران بریتانیا و ایرلند، سندیکای کارگران بریتانیا و ایرلند با نام اتحادیه‌ی متحد که بیشتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار عضو دارد. سندیکای کارگران فروشگاه‌ها، توزیع کنندگان و کارگران مرتبط که ۴۵٠ هزار عضو دارند. سندیکای عمومی کارگران که ۶۳۱ هزار عضو دارد. سندیکلی پروسپکت که دانشمندان، هنرمندان، مهندسان و مدیران در آن عضویت دارند و حدود ۱۸۳ هزار عضو دارد. سندیکای مخصوص وکلا که بیشتر از ۷۵۹ وکیل عضو آن هستند. اتحادیه‌ی کارگران خدمات عمومی و بازرگانی پی‌سی‌اس که ششمین اتحادیه‌ی کارگری و شغلی بریتانیا است و ۱۹۵ هزار عضو دارد. سندیکای کارگران اطلاع‌رسانی که ۲۰۰ هزار عضو دارد. سندیکای کار عمومی که ۴۰۰ هزار عضو دارد. سندیکای رانندگان قطار که  ۴۵ هزار عضو دارد. سندیکای آتش نشانان که ۵۵ هزار عضو دارد. سندیکای حمل و نقل دریایی و راه آهنها که ۸۰ هزار عضو دارد. سندیکان معلمان اسکاتلند که ۸۰ هزار عضو دارد. سندیکای Unison که دومین سندیکای بزرگ شغلی در بریتانیا است و یک میلیون و ۳۰۰ هزار عضو دارد. این سندیکا در سال ۱۹۹۳ با درهم آمیختن ۳ سندیکای اتحادیه‌ی کارمندان حکومتی میهنی و محلی، اتحادیه‌ی میهنی کارمندان بخش عمومی، کنفدراسیون کارمندان بخش سلامت بوجود آمد. سندیکای میهنی معلمان که ۴۵٠ هزار عضو دارد.

در ماه مه افراد جدیدی به کمپین پیوستند

پس از آنکه کمپین آزادی برای اوجالان اعلام شد، از این کمپین استقبال شد و پس از مدتی سندیکای اتحادیه‌ی موسیقیدانان به این کمپین پیوست که نماینده‌ی بیشتر از ۳۰ هزار موسیقیدان است. سندیکای اتحادیه‌ی موسیقیدانان در سال ۱۹۸۳ در شهر منچستر بریتانیا تاسیس شد.

با شرکت سندیکای موسیقیدانان بخش‌های دیگر سندیکا با نامهای اتحادیه‌ی کمیته‌ی بخش جنوب شرق، بخش اتحادیه‌ی انتقال هوایی غیرنظامی، اتحادیه‌ی بخش ۷۶۸۷، اتحادیه‌ی سواحل فیلد و همچنین سازمان Unite Donaster نیز به کمپین آزادی برای اوجالان پیوست.

نقش موسیقی

کمپین «آزادی برای اوجالان» به اتحادیه‌ی موسیقیدانان درود فرستاد که از این کمپین پشتیبانی می‌کنند. کمپین اعلام کرد، موسیقی در سرتاسر جهان نقشی اساسی در جنبش‌های اجتماعی دارد.

در بیانیه‌ی کمپین آزادی برای اوجالان، مبارزات سندیکاها و نقش موسیقی علیه سیستم نژادپرست و آپارتاید در آفریقای جنوبی را یادآور شد و اعلام کرد، موسیقی در عرصه‌ی بین‌المللی نقشی مهم دارد. موسیقی صدای کسانی است که صدایی ندارند و سکوت کرده‌اند و کاری کرد که ظلم به سیاهپوستان در آفریقای جنوبی به سرتاسر جهان برسد و همه صدای آنها را بشنوند."

کمپین همچنین اعلام کرد، دولت ترکیه پس از تاسیس، زبان، لباس و اسامی کوردی را ممنوع کرد و در سالهای ۱۹۸۰ تعداد زیادی را که به زبان کوردی ترانه خوانده و موسیقی کوردی اجرا کرده‌اند دستگیر و زندانی کرد.

کمپین همچنین به نقش موسیقی در مقاومت علیه ظلم اشاره کرد و اعلام نمود؛"سرودها و ترانه‌ها برای آزادی، همیشه برای قشر کارگر سازمان یافته به آواز مبارزات بین‌المللی تبدیل شده است".