دوستان کردها در ٨ مارس کیپ‌تاون به مقاومت لیلا گووَن درود فرستادند

​​​​​​​دوستان کردها در شهر کیپ‌تاون پایتخت آفریقای جنوبی به مناسبت ٨ مارس حصر را محکوم کرده و به مقاومت لیلا گووَن درود فرستادند

کردها و دوستان آنان روز ٨ مارس در مقابل کنسولگری رژیم ترک در شهر کیپ‌تاون گردهم آمدند و نسبت به تدوام حصر عبدالله اوجالان اعتراض خود را بیان کردند. آنان همچنین به مقاومت لیلا گووَن درود فرستادند.

این فعالیت اعتراضی از سوی گروه حقوق بشر کرد، حزب کمونیست آفریقای جنوبی و کنگره سندیکاهای آفریقای جنوبی سازماندهی شده بود.