راه‌اندازی کارزار جهانی برای آزادی اوجالان

​​​​​​​لخسا تسنولی سخنگوی مجلس ملی آفریقای جنوبی اعلام داشت که کمپین‌هایی که برای آزادی ماندلا انجام می‌شد باید برای اوجالان نیز به راه انداخته شود

در همین رابطه لخسا تسنولی سخنگوی مجلس ملی آفریقای جنوبی گفت: ما سیستم آپارتاید را با همبستگی جهانی در هم شکستیم. انقلابیون جهان برای ما بپا خاستند. لازم است که واقعیت اوجالان، خلق کرد و خاورمیانه را برای تمامی جهانیان بازگو کرد. سخنگوی مجلس ملی آفریقای شمالی در ارتباط با رژیم نژادپرست آپارتاید در آفریقای جنوبی که از شباهتی وافر به ترکیه‌ی کنونی برخوردار است، در ارتباط با راه‌اندازی کارزای جهانی برای آزادی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان طی گفت‌وگویی با روزنامه ازوگور پولتیکا اظهار داشت که: کارزارهای راه‌اندازی شده برای ماندلا اکنون برای اوجالان نیز براه انداخته خواهند شد. تسنولی در ادامه خاطرنشان ساخت که خلق‌های کرد و آفریقای جنوبی با یکدیگر شباهت داشته و می‌توانند از تجارب یکدگر بهره گیرند.

 

ما مقاومت کردها را شناخته‌ایم

تسنولی در ادامه اظهار داشت: در این مقطع آغاز کمپینی جهانی حائز اهمیت فراوانی است، ما در سطح جهانی به مبارزه دست زدیم. در این رابطه ما و خلق کرد از شباهت با یکدگر برخورداریم. مبارزه علیه دولت‌های استعمارگر گامی بلند بود. که با خشم بین‌المللی و از ابعاد حقوقی و اقتصادی نیز برخودار بود. از همین رو مشاهده‌ی مقاومت خلق کرد برای ما امری غیر عادی‌ به شمار نمی‌رود.

 

جهانیان به حمایت از ما برخاستند

ما از طریق انسجام و پیوستگی جهانی رژیم آپارتاید را در هم شکستیم. انقلابیون جهانی در راستای آرمان‌های ما بپا خاستند. لازم است که حقیقت اوجالان، خلق کرد و خاورمیانه را برای جهانیان بازگو کرد. لازم است جهان در مقابل چنین وضعیتی سکوت پیشه نکند. همگان از وضعیت کردها مطلعند، اما هیچ کس در عمل گامی بر نمی‌دارد. کمیته‌ی پارلمانی آفریقای جنوبی بر اساس مبانی حقوق بشری از کردستان حمایت می‌نماید. نوع برخوردهای در پیش گرفته با کردها علیه مبانی حقوق ما به شمار می‌روند. از همین‌رو ما نیز حمایت خود را از مبارزات کردها اعلام داشته‌ایم. برای نمونه ماندلا از پذیرش جایزه‌ی آتاتورک سر باز زده و اظهار داشته بود که چنین امری خارج از اصول ما می‌باشد. بر همین اساس ما از کردها حمایت می‌نماییم. لازم است همگان بتوانند بگویند که خشونتی را که بر کردستان اعمال می‌گردد نمی‌پذیریم.