رد درخواست ملاقات خانواده محبوسین در جزیره امرالی

خانواده‌ی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان و دیگر زندانیان امرالی برای دیدار با بستگانشان به دادستانی جمهوری بورسا مراجعه کرده بودند. دادستان کل بورسا درخواست خانواده‌ها را رد کرد.

   محمد اوجالان برادر رهبر خلق کرد و مظلوم دینچ وضی خانواده برای رفتن به امرالی به همراه وکلا به دادستانی جمهوری شهر بورسا مراجعه کرده بودند. درخواست خانواده از سوی دادستان کل بورسا رد شد.

   همچنین خانواده‌ی عمر خیری کونار، هامیلی یلدرم و ویصی آکتاش با این هدف به دادستانی مراجعه کرده بودند. درخواست این خانواده‌ها نیز رد شد.

   خانواده‌ی زندانیان امرالی آخرین مرتبه در روزهای ۵ ژوئن و ۱۲ آگوست/ ۱۵ خرداد و ۱۱ مرداد به امرالی رفته بودند.