رژیم جدید ترکیه بر اساس سیستم امرالی بنیاد نهاده شده است

یکی از وکلای عبدالله اوجالان با نام رزان ساریجا، گفت: کسانی که طی چندین سال انزوا را به امرالی تحمیل کردند و سیستم امرالی را کنترل میکنند همان کسانی هستند که هم اکنون رژیم جدید ترکیه را بنا نهاده‌اند

یکی از وکلای عبدالله اوجالان با نام رزان ساریجا، گفت: کسانی که طی چندین سال انزوا را به امرالی تحمیل کردند و سیستم امرالی را کنترل میکنند همان کسانی هستند که هم اکنون رژیم جدید ترکیه را بنا نهاده اند.

 

رزان ساریجا در گفتگو با خبرگزاری فرات گفت: رژیم جدید ترکیه به خاطر سیستم امرالی ایجاد شده و تصمیمات خطرناکی در مورد رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان اتخاذ شده است.

 

ساریجا یادآور شد که پیشتر تصمیماتی در زمینه ی ممنوعیت دیدار اوجالان با خانواده و وکلایش گرفته شده بود که در حال حاضر این تصمیمات اجرایی میشود. که این مسئله زیر پا گذاشتن صریح قانون است.

 

وکیل اوجالان در ادامه گفت: ممنوعیت دیدار اوجالان با خانواده و وکلایش هر طور که باشد اعمال میشود، قبلا به بهانه ی وضعیت غیرعادی و اضطراری اعمال میشد. بعدها سعی کردند با استفاده از بعضی قوانین و همچنین وضعیت موجود به آن ادامه دهند.

 

ساریجا گفت وضعیت عبدالله اوجالان و اعمالی که در مقابل وی انجام شده چه قبل از وضعیت اضطراری و چه بعد از آن تغییری نکرده است. در امرالی سیستم سفت و سختی حاکم است که از منطقه ی ممنوعه ی نظامی و وضعیت اضطراری هم سختتر است.

 

وی در ادامه گفت ما پرونده ی امرالی را در دادگاه قانون اساسی مطرح کرده‌ایم. اگر قانون شایسته ای وجود داشته باشد باید کرامت افراد را حفظ کند و طرفدار دمکراسی و حقوق بشر باشد. اما آنها نمیتوانند برای ما روشن کنند که به چه دلیل چنین انزوایی را بر امرالی حاکم کرده اند و دلیل آن چیست.

 

رزان ساریجا با اشاره به رژیم جدید حاکم بر ترکیه گفت: با یک نقشه‌ی از پیش طراحی شده تغییراتی بنیادین را انجام دادند. کسانی که به این وضعیت رای دادند و آنرا پذیرفتند همان کسانی هستند که با اتکا به فشار و اجبار سیستم جدید را پایه‌گذاری کردند. همانهایی که چندین سال است امرالی را اداره میکنند همان پایه گذاران رژیم جدید هستند.

 

رژیم جدید با هدف تحمیل انزوا به امرالی درست شده است

ساریجا یادآور شد که آنها همیشه خواستار تحمیل سیستم امرالی به سراسر کشور بوده‌اند. صاحبان قدرت میخواستند جامعه‌ای شکست خورده و ساکت درست کنند و از سیستم امرالی بهره گرفتند. آنها هر عملی را که در امرالی انجام میدادند به سراسر کشور و همه‌ی زندانها گسترش میدادند و به افزایش فشارها ادامه دادند.

 

وکیل اوجالان به انزوای تحمیل شده بر وی اشاره کرد و گفت؛ با تحمیل این انزوا ارتباط بین اوجالان و جامعه و تمام دنیا را قطع می‌کنند. اوجالان یک قانون اساسی دمکراتیک را به ما عرضه کرده است. مدت زمان کمی تا تکمیل این قوانین دمکراتیک باقی مانده بود. اگر این قوانین اساسی دمکراتیک اجرایی میشد برای زندگی آزاد همه ی بخشهای جامعه و گسترش دمکراسی بسیار مؤثر می‌بود و اساس قرار می‌گرفت."