سزایی تمللی: ما خالق نیروی انقلابی هستیم

سزایی تمللی ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در دومین کنفرانس عادی مجلس جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها به سخنرانی پرداخته اظهار داشت: باید نیروی انقلابی را خلق کرد. ما می‌توانیم طی ۱۰ سال همه امور را تغییر دهیم.

 دومیت کنفرانس عادی مجلس جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) در دفتر مرکزی این حزب با شعار «ما سربلندیم، ما  مقاومت می‌کنیم، ما فاشیسم را درهم خواهیم شکست» برگزار شد.

شریف آدلیم از اعضای مجلس جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها در آغاز این کنفرانس یاد و خاطره انقلابیون کورد، ساکینه جانسز، فیدان دوغان و لیلا شایلمز را که هفت سال قبل  در پاریس ترور شدند گرامی داشت. آدلیم با اشاره به تداوم انزوا و حصر رهبر خلق کورد؛ عبدالله اوجالان گفت: انزوای آقای عبدالله اوجالان به منظور ممانعت از مبارزات جوانان است. ما باید این انزوا را درهم بشکنیم. وظیفه اصلی مبارزه ما بر این امر متکی است. ما انزوا را پایان خواهیم داد. ما تحت عنوان جوانان حزب دمکراتیک خلق‌ها از تمامی جوانان، زنان و کارگران می‌خواهیم که در مجلس آنها به عضویت درآمده و با پیگیری مبارزه‌ای مشترک فاشیسم را در هم بشکنند.

باید نیروی انقلابی را خلق کرد

سزایی تمللی، ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز در این کنفرانس سخن گفته و اعلام نمود که سیستم موجود تمامی زمینه‌ها را از میان برداشته است و در آینده نیز این کار را ادامه می‌دهد. به همین دلیل خلق اتوپیایی لازم است. باید نیروی انقلابیگری را خلق کرد. یکی از راههای طولانی پاریس به روژاوا می‌رسد، می‌توان همانند سده بیستم آنرا تعریف کرد، سال ۲۰۲۰ می‌تواند به ۱۰ سال جدیدی بدل شود که ما در این ۱۰ سال بتوانیم همه چیز را تغییر دهیم.

مرکز سیاست جهانی، خاورمیانه است

تمللی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: با این پیشفرض که خاورمیانه مرکز سیاست جهانی است، اگر بر این گفته پای فشاری کنیم که مرکز سیاست جهانی خاورمیانه است، سیستم موجود کنونی باید از میان رفته و مبنای این نگرش که باید این سیستم از میان برود، در خود خاورمیانه است. روژاوا نشانه نیروی تغییر و تحول است. ما باید روژآوا را به عنوان فرصتی انقلابی ارزیابی کنیم. ما می‌توانیم این سیستم را تغییر دهیم. به همین دلیل است که باید ارزشهای خود را گسترش دهیم.