سپرهای انسانی علیه اشغالگری ترک

گروهی از جوانان جنوب کردستان علیه اشغالگری دولت ترک در کردستان برای کنش سپر انسانی به سوی این مناطق حرکت کردند.

  جوانان جنوب کردستان با هدف محکوم کردن و جلوگیری از اقدامات اشغالگرانەی دولت ترک در جنوب کردستان به قندیل رفتند. این جوانان در مناطق تحت کنترل گریلا کنش سپرانسانی انجام خواهند داد.

  جوانانی از کرکوک، چمچمال و سلیمانیه در مرکز شهر سلیمانیه گرد هم آمده و سپس همراه با جوانان منطقه ی راپرین به سوی قندیل به راه افتادند.

  جوانان پس از رفتن به قندیل با قرائت بیانیەای کنش خویش را آغاز خواهند کرد. جوانان شرق و روژاوای کردستان از کنش جوانان جنوب کردستان حمایت کردند.