شکنجه وحشیانه زندانیان رجایی شهر کرج

دست و پای یک زندانی توسط پرسنل زندان رجایی شهر شکسته شد

دست و پای یک زندانی توسط پرسنل زندان رجایی شهر شکستە شد

 

بهروز حسینی، زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج روز شنبه توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت؛ در جریان این ضرب و شتم دست و پای این زندانی شکسته شد.

 

به نقل از هرانا، بهروز حسینی در بند شش زندان رجایی شهر کرج توسط پرسنل بند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

 

بهروز حسینی در حالیکە بە دلیل شدت جراحات واردە نیاز بە اعزام بە بیمارستان خارج از زندان داشت، پس از دریافت اقدامات اولیه پزشکی از بهداری زندان به بند خود بازگردانده شدە است.

 

گفتنی است، علاوه بر آسیب هایی مانند کوفتگی، پارگی پوست و کبودی، شدت ضرب و شتم در حدی بود که دست چپ این زندانی از ناحیه مچ و پای راستش از ناحیه ساق شکسته است.

 

این اولین بار نیست کە مسئولین و پرسنل زندان اقدام بە ضرب و شتم زندانیان می کنند؛ اردیبهشت ماه سال گذشته بهروز حسینی و زندانی دیگری به نام عباس یوسفی به تحریکِ مدیر داخلی زندان توسط زندانیان دیگر مورد ضرب شتم قرار گرفته و به بشدت مجروح شدند.