صدا وسیما با ارز ۴٢٠٠ تومانی ماشین و خوراک دام وارد کرده است

در فهرست استفاده کنندگان از ارزِ ۴٢٠٠ تومانی، دو شرکتِ بازرگانیِ وابسته به صدا و سیمای دولتی ایران دیده می‌شوند که با این ارز، اتومبیل و خوراک دام وارد کرده اند.

در فهرست استفاده کنندگان از ارزِ ۴٢٠٠ تومانی، دو شرکتِ بازرگانیِ وابسته به صدا و سیمای دولتی ایران دیده می‌شوند که با این ارز، اتومبیل و خوراک دام وارد کرده اند.

 

روزنامه شرق گزارش داده در حالی که سازمان صدا وسیمای ایران ادعا می کند برای پرداخت  حقوق کارکنان و هزینه های جاری خود با کمبود بودجه مواجه است، شرکت های بازرگانی وابسته به آن با دریافت ارز ۴٢٠٠ تومانی، مشغول تجارت و کسب درآمد هستند. 

 

 در فهرست واردکنندگانِ ۴٨٢ قلم کالا با ارز دولتی، نامِ شرکتِ جام جم پیشرو دیده می شود که ١۶٢ هزار یورو برای واردات ذرت دریافت کرده.

 

 شرکت بازرگانی ایمن تجارتِ جام جم، یکی دیگر از شرکت های وابسته به صداو سیماست که توانسته یک میلیون و ١٢ هزار یورو ارزِ دولتی برای وارد کردن خودرو دریافت کند.

 

این شرکت در حالی چنین ارزِ دولتی دریافت کرده که موجودی این شرکت یک میلیارد تومان است.