عادل عبدالمهدی: فعالیت نیروهای بیگانه در خاک عراق ممنوع است

عادل عبدالمهدی اعلام کرد، وجود نیروهای بیگانه بدون هیچ توافقی در خاک عراق ممنوع است.

  عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با انتشار بیانیەای رسمی متشکل از ۴ ماده اعلام کرد، بدون هماهنگی و توافق با حکومت عراق تحرکات و فعالیت‌های هر نیروی خارجی در عراق ممنوع است. 

  در بیانیەی عادل عبدالمهدی دربارەی فعالیت نیروهای خارجی در عراق آمده است:
۱- فعالیت و تحرکات هیچ نیرویی خارجی بدون هماهنگی و توافق با عراق ممنوع است.

۲-  فعالیت دولتهای منطقهای و خارجی علیه جریانها ( دولتهای منطقەای و خارجی) بدون موافقت عراق ممنوع است.

۳-  تشکیل نیروهای نظامی بدون نظارت فرماندهی نیروهای نظامی عراق ممنوع است.

۴-  بدون آگاهی و کنترل حکومت عراق عملیات نظامی هر نیروی نظامی در خاک عراق ممنوع است.

  این بیانیەی عادل عبدالمهدی در زمانی منتشر میشود که دولت ترکیه بدون وقفه به مرز عراق تجاوز کرده، هواپیماها و توپخانەهای ترکیه روستاها را بمباران کرده و حاکمیت حکومت عراق و اقلیم کردستان را نقض میکند. 

  علاوه بر این، ترکیه بعضی از مناطق مهم جنوب کردستان را اشغال کرده و چندین پایگاه نظامی را در خاک جنوب کردستان احداث کرده است. 
همچنین دولت ترکیه با استفاده از نیروهای محلی خواهان تشکیل گروههای نظامی در منطقه بوده و تعداد زیادی از نیروهای نظامی و استخباراتی خود را در منطقه مستقر کرده است. 

  تاکنون پارلمان اقلیم کردستان، چندین جریان سیاسی، اشخاص و سازمانهای مدنی در جنوب کردستان از حکومت عراق و اقلیم جنوب کردستان درخواست کردەاند که این نیروها از منطقه خارج شود. همچنین چندین کنش علیه حملات ترکیه بر اهالی جنوب کردستان انجام شده است. 

  در نتیجەی  کشتارهای دولت ترکیه در جنوب کردستان چندین مرتبه اهالی منطقه اعلام نارضایتی کردەاند. آشکارترین آنها، نارضایتی اهالی شیلادزه و دیرەلوک علیه پایگاههای نظامی دولت ترکیه در جنوب کردستان بود که پایگاههای ترکیه در شیلادزه را به آتش کشیدند و سربازان ترکیه را بیرون راندند.