فرزاد جان: برای روژآوا جان می‌دهیم

فرزاد جان ریاست شورای عمومی جنبش متحد انقلابی خلق‌ها (HBDH): ما با نبرد روژآوا را آزاد کردیم، لازم باشد از آن دفاع کرده و برای آن جان می‌دهیم.

   فرزاد جان از اعضای شورای عمومی HBDH اظهار داشت که انقلاب روژآوا، نماد انقلابهای قرن بیست و یکم بوده و با شبیه ارزیابی کردن حمله ارتش هیتلر و ارتش اشغالگر ترک در حمله به شوروی سابق و روژآوا گفت: انقلاب روژآوا در ابتدای سده ٢١ نمایندگی دفاع از حیات خلق‌ها، حیات برابر و آزاد زنان را تقبل کرده و دولت ترک و شرکای این دولت نمایندگی مقابله و ضدیت با این انقلاب را برعهده گرفته‌اند.

   فرزاد جان از اعضای شورای عمومی HBDH اظهار داشت که انقلاب روژآوا، نماد انقلابهای قرن بیست و یکم بوده و با شبیه ارزیابی کردن حمله ارتش هیتلر و ارتش اشغالگر ترک در حمله به شوروی سابق و روژآوا گفت: انقلاب روژآوا در ابتدای سده ٢١ نمایندگی دفاع از حیات خلق‌ها، حیات برابر و آزاد زنان را تقبل کرده و دولت ترک و شرکای این دولت نمایندگی مقابله و ضدیت با این انقلاب را برعهده گرفته‌اند.جان در ادامه سخنانش گفت: نیروهای انقلابی و ضد انقلابی در مصاف یکدیگر گرفته‌اند. در این میان دولت فاشیست ترک با حمله به روژآوا نه فقط به خلق‌های سوریه و انقلاب روژآوا حمله می‌نماید، بلکه انقلاب کوردها، جنبش اتحاد ترکیه و دیگر جنبشهای منطقه را مورد حمله قرار می‌دهد.

   فرزاد جان از اعضای شورای عمومی HBDH اظهار داشت که انقلاب روژآوا، نماد انقلابهای قرن بیست و یکم بوده و با شبیه ارزیابی کردن حمله ارتش هیتلر و ارتش اشغالگر ترک در حمله به شوروی سابق و روژآوا گفت: انقلاب روژآوا در ابتدای سده ٢١ نمایندگی دفاع از حیات خلق‌ها، حیات برابر و آزاد زنان را تقبل کرده و دولت ترک و شرکای این دولت نمایندگی مقابله و ضدیت با این انقلاب را برعهده گرفته‌اند.جان در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: اگر انقلاب روژآوا به عقب واداشته شود، دولتهای مرتجع منطقه‌ای دوباره تقویت می‌شوند، رژیمهای فاشیستی سیاستهای فشار و سرکوب خود را بیشتر نموده و در نتیجه آن باید خلق‌های ترک و منطقه برای دفاع از انقلاب روژآوا انسجام و همبستگی خود را تقویت نمایند.

"تلاش برای بقای عمر سیاسی"

   فرزاد جان از اعضای شورای عمومی HBDH اظهار داشت که انقلاب روژآوا، نماد انقلابهای قرن بیست و یکم بوده و با شبیه ارزیابی کردن حمله ارتش هیتلر و ارتش اشغالگر ترک در حمله به شوروی سابق و روژآوا گفت: انقلاب روژآوا در ابتدای سده ٢١ نمایندگی دفاع از حیات خلق‌ها، حیات برابر و آزاد زنان را تقبل کرده و دولت ترک و شرکای این دولت نمایندگی مقابله و ضدیت با این انقلاب را برعهده گرفته‌اند.جان در ادامه سخنان خود گفت: رژیم آ.ک.پ/م.ه.پ هژمونی خود بر فرودستان را نیز از دست داده است، جان در رابطه با اردوغان نیز با خطاب قرار دادن وی به عنوان هیتلر دروغین گفت: اردوغان با حمله به روژآوا می‌خواهد عمر حاکمیت را افزایش دهد، بحران اقتصادیی را که با فاشیسم وی ایجاد شده است، از طریق این جنگ پنهان کرده و تلاش دارد تا هزینه‌ی بحران را به خلق‌ها تحمیل نماید.

   فرزاد جان از اعضای شورای عمومی HBDH اظهار داشت که انقلاب روژآوا، نماد انقلابهای قرن بیست و یکم بوده و با شبیه ارزیابی کردن حمله ارتش هیتلر و ارتش اشغالگر ترک در حمله به شوروی سابق و روژآوا گفت: انقلاب روژآوا در ابتدای سده ٢١ نمایندگی دفاع از حیات خلق‌ها، حیات برابر و آزاد زنان را تقبل کرده و دولت ترک و شرکای این دولت نمایندگی مقابله و ضدیت با این انقلاب را برعهده گرفته‌اند.جان گفت: کسانی که در مقابله با این اشغالگری سکوت پیشه می‌کنند، صرفا نظاره‌گر خواهند بود و به تماشای ان می‌نشینند، کسانی که بر این باورند به آسانی از این آتش فاشیستی رهایی می‌یابند، بدون هیچ تردیدی در مقابل تاریخ حساب پس خواهند داد و تا زمان مرگ، در مقابل این سکوت شرمسار خواهند بود. کسانی که با هوایپماهای جنگی روژآوا و کوههای کوردستان را بمباران می‌نمایند، با بهره‌گیری از تکنولوژی و سلاحهای کشتار جمعی، شهرهای ترکیه و شمال کوردستان را به آتش می‌کشند، ترور و دستگیری را تداوم می‌بخشند، به قتل نیروها و رهبران رزمنده دست می‌زنند باید بدانند که حساب این کشتارهای جمعی و جنایات جنگی را باید پس بدهند. کسانی که علیه اشغالگری مبتنی بر کشتار به مقاومت دست می‌زنند، با شرف و آزادگی جان خواهند داد، اما کسانی که سکوت می‌کنند، با سرشکستگی خود هزاران بار خواهند مُرد.

   فرزاد جان از اعضای شورای عمومی HBDH اظهار داشت که انقلاب روژآوا، نماد انقلابهای قرن بیست و یکم بوده و با شبیه ارزیابی کردن حمله ارتش هیتلر و ارتش اشغالگر ترک در حمله به شوروی سابق و روژآوا گفت: انقلاب روژآوا در ابتدای سده ٢١ نمایندگی دفاع از حیات خلق‌ها، حیات برابر و آزاد زنان را تقبل کرده و دولت ترک و شرکای این دولت نمایندگی مقابله و ضدیت با این انقلاب را برعهده گرفته‌اند.جان در ادامه سخنان خود افزود این امری تصادفی نیست که ٩ اکتبر را به عنوان روز آغاز حملات تعیین کرده‌اند، ٩ اکتبر را نیز باید به ١٧ اکتبر افزود.

 "نیروهای HBDH باید نقش خود را ایفا نمایند"

   فرزاد جان از اعضای شورای عمومی HBDH اظهار داشت که انقلاب روژآوا، نماد انقلابهای قرن بیست و یکم بوده و با شبیه ارزیابی کردن حمله ارتش هیتلر و ارتش اشغالگر ترک در حمله به شوروی سابق و روژآوا گفت: انقلاب روژآوا در ابتدای سده ٢١ نمایندگی دفاع از حیات خلق‌ها، حیات برابر و آزاد زنان را تقبل کرده و دولت ترک و شرکای این دولت نمایندگی مقابله و ضدیت با این انقلاب را برعهده گرفته‌اند.ریاست شورای عمومی HBDH در پایان سخنان خود افزود که نیروهای HBDH در تمامی محورهای که استقرار یافته‌اند، باید به حملات اشغالگرانه دولت فاشیست ترک پاسخ دهند. با در پیش گرفتن خط مشی دنیز، ماهر، ابراهیم، دلال، مرجان، باران، اولاش، آتاکان، فرات و افرادی مانند اوزان، باید وظیفه تاریخی خود را تقبل کنند. زمان، زمان بازخواست است، با نبرد روژآوا را آزاد کردیم، لازم باشد تا مرگ، از آن دفاع خواهیم کرد.