نامه حزب دمکراتیک خلق‌ها به سازمان‌های بین‌المللی

حزب دمکراتیک خلق‌ها در رابطه با قتلعام غیرنظامیان، زندانیان بیمار در زندان‌های رژیم ترک و شكنجه‌ای که از سوی دولت ترک بر خلق کورد اعمال می‌شود نامه‌هایی به سازمان‌های بین‌المللی ارسال کرد.

کمیسیون روابط خارجی حزب دمکراتیک خلق‌ها سه نامه جداگانه به سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانه‌ها و شبکه‌های روابط خارجه و احزاب دوست فرستاد.

در نامه ه،د،پ به حملات اشغالگرانه ترک علیه خاک کوردستان، شکنجه روژبین چتین از سوی زندانبان رژیم ترک، پلمپ دفتر مرکزی کنگره جامعه دمکراتیک، وخامت حال دنیز یلدرم و زندانیان دیگر محبوس در زندان‌های ترکیه اشاره شده است.

همه کوردها هدف حمله واقع شده‌اند

این نامه به امضای هر کدام از فلکناس اوجا و هشیار اوزسوی سخنگویان مشترک ه.د.پ رسیده و در آن آمده است که حملات ارتش ترکیه نقض حریم هوایی کشورهای همسایه است. در نامه آمده است که با وجود فشارهای که در داخل مرزهای ترکیه بر کوردها اعمال می‌شود همزمان حملات به کوردهای در بخش‌های دیگر کوردستان از سوی دولت ترکیه به امری روزمره مبدل شده است.

نامه به وضعیت وخیم زندانیان محبوس در زندان‌های ترکیه اشاره کرده و از کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا (سی‌پی‌تی)، شورای اروپا، مجلس نمایندگان شورای اروپا و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته سده است که برای دفاع از حق سلامت زندانیان بیمار به مسئولیت‌های خویش عمل کنند.