نمایندگان آیینی به دیدار با کنشگران سپر انسانی رفتند

نمایندگان آیینهای مختلف جنوب کردستان به دیدار با کنشگران سپر انسانی رفتند و از آنها حمایت کردند.

  هیئتی متشکل از نمایندگان آیینی مسلمانان، ایزدیان، کاکەی ها و زردشتی ها و اعضای طریقت نقشبندی به دیدار با کنشگران سپر انسانی رفتند.

  به نمایندگی از این هیئت ملا نادر علی سخن گفته و اعلام کرد، " دولت ترکیه در شمال کردستان و ترکیه ظلم وستم را بر تمامی کردهای آزادی خواه تحمیل می‌کند. این را کافی ندانسته و اکنون نیز سعی دارد با اشغال جنوب کردستان دستاوردهای خلق کرد را در جنوب کردستان نابود کند. از اینجا از سازمان ملل متحد، حکومت عراق و اقلیم کردستان درخواست می‌کنیم در برابر اقدامات ویرانگری که غیرنظامیان را کشته و یا زخمی می‌کند و محیط زیست منطقه را به آتش میکشد سکوت نکنند. برای جلوگیری از اقدامات خودسرانەی دولت ترکیه عمل کنید تا کردستان را بمباران نکرده و شهروندان را قربانی نکند."

  نادر علی در ادامه سخنان خویش اعلام کرد، " برای حمایت از جوانان و محافظت از خاک، آب و شرافت خویش به اینجا آمدەایم. از تمام جهان اسلام و خلق‌های آزادی خواه درخواست می‌کنیم در برابر حملات و اشغالگری دولت ترکیه موضعی اتخاذ نموده و از آن جلوگیری نمایید. 

  جوانان با استقبال از این هیئت اعلام کردند، " دشمنان بدانند که همیشه قندیل و برادوست به سپری برای کردها مبدل شدەاند، ما؛ جوانان آمدەایم این سپر را تقویت نماییم. "