نیروهای سوریه دمکراتیک مانع از تکرار حمله پاریس در آلمان شدند

​​​​​​​یک تبهکار داعش که توسط مبارزان سوریه دمکراتیک در روژاوا دستگیر شد، در مصاحبه با رسانه‌های آلمانی اعتراف کرده است که نیروهای سوریه دمکراتیک مانع از تکرار یک حمله تروریستی مشابه حمله اکتبر ٢٠١۵ پاریس، در آلمان شده است.

یک تبهکار داعش که توسط مبارزان سوریه دمکراتیک در روژاوا دستگیر شد، در مصاحبه با رسانه‌های آلمانی اعتراف کرده است که نیروهای سوریه دمکراتیک مانع از تکرار یک حمله تروریستی مشابه حمله اکتبر ٢٠١۵ پاریس، در آلمان شده است

 

این تبەکار داعش بە نام اوگوز-گ کە ماه اکتبر سال گذشتە در جریان عملیات "تندباد جزیر" دستگیر شد، اکنون در زندان نیروهای سوریە دمکراتیک بە سر می‌برد.

 

رسانەهای آلمانی از جملە "زود دویچە زایتونگ" مصاحبەای از این تبهکار داعش را منتشر کردە کە او در آن بە برنامە ریزی برای انجام یک حملە انتحاری خونبار در آلمان اعتراف می کند. او می گوید تدارکات برای عملیات انتحاری در آلمان و گروهی کە برای این کار آمادە شدە بودند توسط نیروهای سوریه دمکراتیك نابود شد.

 

طبق گزراش رسانەهای آلمانی، همسر این تبهکار بە نام مارجیا-م با ماموران مخفی آلمان همکاری داشتە و پیشتر این موضوع را با آنها در میان گذاشتە بود.

 

طبق این گزارش، مسئول برنامەریزی این عملیات تروریستی، تبەکاری بە نام توماس-ج، اهل کشور سوئیس بودە و احتمال می‌رود کە در عملیات نیروهای سوریە دمکراتیک کشتە شدە باشد.

 

این حملە انتحاری، قرار بودە در فستیوال سالانە موزیک در آلمان صورت گیرد.