هواپیماهای جنگنده‌ی ترکیه روستای سرانش را بمباران کردند

جنگندەهای هوایی ترکیه روستای سرانش در جنوب کردستان را بمباران کردند.

جنگندەهای هوایی ارتش اشغالگر ترکیه روستای سرانش از توابع شهرستان باتوفا در زاخو را بمباران کردند