هیئتی از روژاوا به دیدار خانواده شهید دیار غریب رفتند

هیئتی از روژاوای کردستان به دیدار با خانواده‌ی شهید دیار غریب در شهر سلیمانیه رفتند.

  هیئتی متشکل از غریب حسو ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، ولیده بوتی ریاست مشترک شورای خانواده شهدا، منور خالد سخنگوی انجمن کانتون قامشلو، شاهوز حسن ریاست مشترک پ.ی.د، لقمان احمی ریاست حزب سبز و تلال محمد ریاست مشترک حزب صلح از روژاوای کردستان به دیدار با خانواده‌ی شهید دیار غریب (هلمت) در شهر سلیمانیه رفتند.

  ولیده بوتی به نمایندگی از این هیئت اعلام کرد، " ما به عنوان انقلاب روژاوای کردستان از شهادت رفیق هلمت بسیار اندوهگین شدیم. پیمان خویش را دوباره می‌کنیم که به راه و روش شهدا ادامه خواهیم داد تا به آرزو‌ی شهدایمان دستیابیم. "

  دایه سعده مادر شهید خلق روژاوای کردستان را سپاس گفته و اعلام کرد، " امیدواریم بر راه شهدا باقی مانده و راه رفیق هلمت را به موفقیت برسانید."