ه.د.پ کارزار قانون اساسی دمکراتیک را آغاز کرد

ه.د.پ فعالیت‌های مربوط به قانون اساسی دمکراتیک را آغاز کرد. در طی این فعالیت‌ها با نهادهای مدنی، گروه‌های آیین و باوری و سازمان‌های زنان نشست‌هایی را برگزار خواهند کرد. همچنین با هدف تخلیه زندان‌ها فعالیت‌هایی را آغاز خواهد نمود.

  عصر دیروز شورای مرکزی ه.د.پ و مجلس این حزب در مرکز ه.د.پ همراه با سزای تملی ریاست مشترک این حزب نشستی را برگزار کردند. در این نشست درباره‌ی فعالیت‌های سازماندهی، قانون اساسی دمکراتیک، سد حسکیف و مشکلات در زندان‌ها گفت‌و‌گو شد.

  به نقل از خبرگزاری مزوپتامیا با پیشاهنگی میدهات سانجار ریاست مجلس ه.د.پ گروهی برای فعالیت‌های قانون اساسی دمکراتیک تشکیل شد. در طی این فعالیت‌ها ه.د.پ با سازمان‌های مدنی، گروه‌های آیین و باوری و سازمان‌های زنان نشست‌هایی را برگزار خواهد کرد.

  در این نشست درباره‌ی نابودی اکولوژی گفت‌وگوهایی انجام شد. سد حسکیف و نابودی جنگل‌های اودتو مورد بحث قرار گرفته و قرار مبارزه برای محافظت از این مناطق گرفته شد. نمایندگان ه.د.پ برای جلوگیری از زیر آب رفتن آثار باستانی حسکیف در جریان ساخت سدی در این منطقه روز ۱۳ ژوئیه / ۲۲ تیر مطالبات خویش را اعلام خواهند کرد.

  بایستی زندان‌ها را تخلیه کنیم

  در این نشست درباره‌ی مشکلات زندان‌ها و اقدامات غیرقانونی نیز گفت‌وگو شد. ه.د.پ با هدف تخلیه زندان‌ها و پایان دادن به اقدامات غیرقانونی، از ابتکار عمل مدنی حمایت خواهد کرد و به شکلی فعال در این فعالیت‌ها جای خواهد گرفت.