وکلای اوجالان در راه جزیره امرالی

​​​​​​​رزان ساریجا و نوروز اویسال وکلای اوجالان امروز صبح برای ملاقات با موکلشان به سوی زندان امرالی حرکت کردند

وکلای مدافع رزان ساریجا و نوروز اویسال برای ملاقات با عبدالله اوجالان به سوی امرالی رفتند.

 

امروز صبح پس از موافقت دادگستری جمهوری در بورسا، وکلا به گملیک رفته و سپس به سوی امرالی رفتند.

 

آخرین دیدار وکلا با اوجالان در ۲ مه/۱۲ اردیبهشت صورت گرفته بود.