پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس تجمع کردند

جمعی از پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در تهران در مقابل این شرکت دست به تجمع زدند

جمعی از پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در تهران در مقابل این شرکت دست به تجمع زدند

 

این کارگران به وضعیت شرکت پس از خصوصی سازی اعتراض دارند. آنها همچنین خواستار رسیدگی به مطالباتشان هستند.

 

معترضان پارچه نوشته هایی با مضمون رسیدگی به وضعیت شرکت و اتخاذ تدابیری مطابق قانون در دست داشتند.

 

شرکت حمل و نقل خلیج فارس به دلیل عدم اجرای صحیح قانون از جانب سازمان خصوصی سازی به تعطیلی کشیده شده است.