پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران برگزار می‌کند

بر اساس اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری فرات رسیده است پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران نشستی را با اصحاب رسانه و افکار عمومی برگزار می‌کند

بر اساس اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از آن به خبرگزاری فرات رسیده است پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌ها و خلق‌های ایران نشستی را با اصحاب رسانه و افکار عمومی برگزار می‌کند

طبق اطلاعیه جلسه پرسش و پاسخ در بارزه چگونگی تشکیل این پلاتفرم، اهداف و سیاست‌های آن از ساعت ١٨:٠٠ تا ٢١:٠٠ روز اول ژوئن/ ١١ خرداد سال جاری برگزار خواهد شد.

 

محل برگزاری این نشست استکهلم - آ.ب.اف مرکزی - طبقه اول  سالن: Brantingrummet, våning 1 خواهد بود و شرکت برای عموم آزاد است.

 

شایان ذکر است که پلاتفرم دمکراتیک جنبش‌هاو خلق‌های ایران روز ١١ ژانویه ٢٠١٨ طی کنفرانسی در ساختمان اتحادیه اروپا واقع در بروکسل اعلام موجودیت کرد.