پیام اوجالان به مقاومتگران اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ

رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان: پایان دادن شما به اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ در نتیجه‌ی پیشنهاد من را موضعی تاریخی و با معنا می‌بینم. این را بسیار ارزشمند دیده و سپاسگذارم.

دفتر حقوقی سده درباره‌ی دیدار با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان بیانیه‌ای منتشر کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:

" به نمایندگی از دفتر حقوقی سده در چهارچوب حقوقی روز ۱۲ ژوئن / ۲۲ خرداد با موکل خویش آقای عبدالله اوجالان در زندان امرالی ملاقاتی گسترده داشتیم.

آقای اوجالان قبل از هر چیزی مقاومت گران اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ را سپاس گفته و آن‌ها را درود گفت که در نتیجه‌ی درخواست وی به اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ پایان داده‌اند. آقای اوجالان اشخاص و سازمان‌ها‌یی که در این برهه موضع خود را نشان دادند بسیار ارزشمند دید، آن‌ها را درود فرستاده و سپاسگذاری کرد.

 پیام آقای اوجالان که برای مقاومتگران نوشته بودند در ذیل بیانیه‌ی ما قرار دارد.

در ملاقات صورت گرفته با آقای اوجالان به طور کلی در مورد مباحث زیر گفت و گو شد:

بار دیگر اعلام کردند که اعتصاب غذا می‌تواند انجام بگیرد اما نه بمانند راهکار اساسی مبارزه. ایستار خویش را بمانند سیاستی زندگی بخش عنوان کرده، محافظت از زندگی در برابر مرگ نام برده و اظهار داشتند مبنای اساسی زندگی و مبارزه برای زندگی بخشیست.

مثال دادند که حلاج منصور با وجود مرگ تراژیک خویش دست از حقیقت جویی برنداشته و به ارزش‌های اساسی زندگی اشاره نمود. در این چهارچوب اعلام کرد، با وجود شرایطی که در آن قرار دارد هیچگاه از جستجوی عدالت، آزادی و راستی دست برنداشته و نخواهد برداشت.

آقای اوجالان همانند ملاقات‌های دیگر دیدگاه خویش درباره ی مسائل اجتماعی و سیاسی و پیشنهادهایی برای حل آن‌‌ها را بیان کرد. باری دیگر دیدیم که چهارچوب راهکار صلحی شرافتمندانه بر ایستار راهکار سیاست دمکراتیک اصرار ورزیدند.

اظهار داشت بمانند نشانی تاریخی؛ ترک بدون کرد، کرد بدون ترک‌ وجود نخواهند داشت. زمانیکه کرد در مزوپتایما پایان یافت، در آناطولی ترک بودنی هم نخواهد ماند. اعلام داشتند که هستی و پیشرفت کردها با قدرتمندی ترک‌ها دارای یک معناست و اظهار داشتند که باید بر اساس این واقعیت اقدام نمود. همچنین اعلام کردند، این اتحاد راه را بر زندگی صلح‌آمیز و دمکراتیک در خاورمیانه خواهد گشود.

دیدیم که حل قانون اساسی و راهکار دمکراتیک در چهارچوب تغییرات قانونی به وقوع خواهد پیوست. به همین دلیل به زبان آورد، ذهنیت و تغییرات دمکراتیک با مشارکت تمامی جامعه بوقوع خواهد پیوست.

با اشاره‌ به ارزیابی خویش که پیش از این درباره‌ی گاندی کرده بود به زبان آورد، لزوم به راهکارهای مختلف خلاقانه وجود دارد. به لزوم خلق روش‌های مبارزات مدنی با نیروی فرهنگی، عقل و سیاست مبادله دمکراتیک اشاره کرده و اظهار داشت که راهکاری دمکراتیک در زمینه‌ای بدین شکل خلق خواهد شد.

درباره‌ی مسئله‌ی سوریه به اهمیت تفکر سیاسی دارای نیروی تمثیل کننده‌ی یکپارچگی سوریه اشاره کرده و پیشنهاد خود را درباره‌ی دمکراسی منطقه‌ای که در قانون اساسی قبول شده‌ است تکرار نمود. اعلام کردند، سیاست خارجی- داخلی سوریه و ترکیه به همدیگر وابسته بوده ، به هم مرتبط هستند و نباید جدای از یکدیگر ارزیابی نمود.

مسائل حساسیت زنان در مبارزات آزادی خواهی زن، در این باب قتل ازگجان در جامعه، ازدواج در سنین کودکی، ارتباط میان زن و مرد را ارزیابی نمود. اظهار داشت، بردگی زن که از زمان نئولوتیک تاکنون به مدت ۱۵ هزار سال بگونه‌ای مطلق ادامه دارد در ژنتیک جامعه جایگرفته است.

 اعلام کرد،‌ قتل‌عام علیه زنان سرانجام این ذهنیت بوده  و ضرورت عمل نمودن با وقوف به آن وجود دارد. جنایات علیه زنان، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و جامعه‌شناختی را بمانند مسائل انقلاب ارزیابی نموده و اظهار داشت، مسئله‌ی ازدواج در سنین کودکی دلیلی بر لزوم به ۱۰ انقلاب است. نبود سیاستی برای یافتن حل این مسائل را بمانند مسئله‌ای خود انتقادی عنوان کرد.

در مسئله‌ی راهکار مشکلات اجتماعی به خلق شهرداری دمکراتیک در چهارچوب ساخت، خلاقیت و انتخاب اشاره کرده و اعلام کرد، لازم است ه.د.پ در این باره بمانند کاتالیزور عمل نماید.

همچنین تعدادی کتاب و نویسنده را ارزیابی نموده و به زبان آورد، سوسیالیزم برای ایشان اساس بوده و علیه دگماتیزم ، سازندگی را اساس گرفته و دربرابر رویکرد رئال سوسیالیزم رویکرد خاورمیانه را بمانند راهکاری اتخاذ می‌کند.

پیام اوجالان برای مقاومت‌گران روزه‌ی مرگ و اعتصاب غذا

رفقای ارجمند؛

پایان دادن شما به اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ را در نتیجه‌ي درخواست من را موضعی تاریخی و با معنا می‌بینم. این را بسیار ارزشمند دیده و سپاس گذارم.

به ویژه می‌خواهم اعلام کنم، موضعی که با ابتکار عمل شخصی نشان داده شد، نباید بمانند موضع دولت نگریسته شود. اما امیدوار هستم و به احساسات خویش باور دارم که نتایجی مثبت را در پی خواه داشت. امیدوارم که شما از اکنون به بعد در زمنیه‌ی جسمی، روحی و ذهنی بر اساس فلسفه‌ی موجودیت ادامه دهید، درود و علاقه‌ی خود را برایتان می‌فرستم.

عبدالله اوجالان

۱۲ژوئن ۲۰۱۹

زندان امرالی/ بورسا