پیام تسلیت پژاک به خانواده مصطفی حسن گوره

ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان پژاک به مناسبت درگذشت مصطفی حسن گوره  بیانیهغای منتشر کرد که در آن آمده است، به خانواده‌ی وی و همه‌ی مبارزان و انقلابیون کورد تسلیت می‌گوییم.

در بیانیه‌ی پژاک به مناسبت درگذشت مصطفی حسن آمده است" کاک مصطفی فردی انقلابی، مبارز و خستگی ناپذیر بود، بخش اعظم زندگی خود را به مبارزات آزادی و نجات ملت و میهنش اختصاص داد".

متن بیانیه‌ی پژاک به شرح زیر می‌باشد:

"با امید به اینکه امثال کاک مصطفی زیاد باشند، راهش پر رهرو باد

سفری بدون وداع با دوستان، متاسفانه وداع کاک مصطفی در این زمان ما را بسیار اندوهگین و ناراحت نمود.

کاک مصطفی فردی انقلابی، مبارز و خستگی ناپذیر بود که بخش اعظم زندگی خود را به مبارزات آزادی و نجات ملت و میهنش اختصاص داد.

درگذشت وی را به همسر و فرزندان و خانواده‌ی سربلند کاک مصطفی تسلیت می‌گوییم و هم زمان به همه‌ی مبارزان و انقلابیون کورد نیز تسلیت می‌گوییم. آرزومندیم نمونه‌ی کاک مصطفی زیاد باشند. راهش پر رهرو باد.

ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان/ ٨ مه ٢٠٢٠"