پ.د.ک اهالی زاخو را تهدید کرد: منطقه را تخلیه کنید

نیروهای آسایش پ.د.ک اهالی بسیاری از مناطق و روستاهای زاخو و همچنین کوچ نشینان را تهدید کرده و اعلام کرده‌اند که باید منطقه را تخلیه کنند.

  نیروهای آسایش پ.د.ک اهالی روستاهای زوما سیارا ستوره، روسه، شودنی، زوما کانی دله و کشان در منطقه‌ی زاخو و کوچنشینان در کوهستان‌ها را تهدید کرده و اعلام کرده است که باید این مناطق را تخلیه کنند.

  در این اواخر نیروهای نظامی ارتش ترکیه به این مناطق منتقل شده‌اند. همچنین نارضایتی‌هایی در نتیجه‌ی تخلیه‌ی این مناطق از سوی نیروهای آسایش پ.د.ک وجود دارد.