کمیته‌ی رهبری جنبش متحد انقلابی خلق‌ها: شهدا ستاره‌ی راهنمای ما هستند

HBDH یاد شهدای ماه مه را گرامی داشت و اعلام کرد، آنهایی که علیه هر گونه فاشیسمی مبارزه کردند و شهید شدند، ستاره‌ی راهنمای ما هستند.

کمیته‌ی رهبری جنبش متحد انقلابی خلق‌ها (HBDH) در مورد شهدای ماه مه بیانیه‌ای منتشر کرد و یاد شهدا را گرامی داشت.

جنبش متحد انقلابی خلق‌ها به مناسبت شهادت ابراهیم کایپاکایا، هاکی کارر، خلیل چاوگون، فرهاد گورتای، اشرف، آینک، محمد زنگین، نجمی اونر و هزاران رهبر مانند به تمامی شهیدان راه آزادی ادای احترام کرده و اعلام کرد، یاد و مبارزه‌ی آنها همیشه نشان دهنده‌ی راه ما خواهد بود.

HBDH همچنین گفت، "در ماه مه ۱۹۷۸ خلیل چاوگون، در ۱۹۸۳ محمد کاراسونگور و ابراهیم بیلگین، در ۱۱ مه ۱۹۹۲ آرمنک باکرجیان  و هوزان مزگین، ۱۷و ۱۸ مه ۱۹۸۲ در زندان‌ آمَد علیه رژیم فاشیست ۱۲ سپتامبر مقاومت و قیام چهار پیشاهنگ (فرهاد کورتای، محمود زنگین، اشرف آینک و نجمی اونر) در چنین شرایطی با ایستار خود علیه فاشیسم به خلق اعتماد بخشیدند و به پیشاهنگ راه آزادی و انقلاب مبدل شدند.

ابراهیم کایپاکایا و هاکی کارر با مقاومت و مبازاتشان ماه مه را سرخ کردند، مبارزات و یاد آن‌ها راه ما را روشن می‌کند. آنها علیه هرگونه فاشیسمی مبارزه کردند و به ستاره‌ی راهنمای باکور تبدیل شدند.

جنبش متحد انقلابی خلق‌ها در ادامه خواهان نیرومند کردن مبارزات شد و گفت، "باید موضع‌گیری خلق برای قیام و مقاومت تغییر کند. باید محلات و کوچه‌ها و مناطق و کارگاه‌ها و کوهستان‌ها با رنگ سرخ ماه مه در آمیزد. علم و سودمندی و شجاعت مانند مقاومت ابراهیم، هاکی، چاوگون، آرمنکان و چهار پیشاهنگ زندان آمَد به جبهه‌ای در مقابل فاشیسم تبدیل شود.

با دستورالعمل مبارزات متحد و روح رفاقت، مبارزات علیه فاشیسم و ارتجاع نیرومند‌تر شود، باید در همه‌ی سطوح مبارزات به پیش برده شده و آینده‌ای روشن محقق شود."