کودار: نوروز را به فرصتی برای همگرایی و همیابی مبدل سازیم

​​​​​​​" در واقع روحیه‌ی تسلیمیت‌ناپذیر و مقاومت در تمامی بخشهای کردستان از پیروزی تاریخی‌ای که سمبل آن نوروز است نشات می‌گیرد. بی‌دلیل نیست که هر سال خلق‌های زحمتکش و فرودست منطقه با هیجان و امید به آینده به استقبال نوروز می‌روند."

جامعهی دمکراتیک و آزاد شرق کردستان در پیامی نوروز را تبریک می‌گوید و بر لزوم همبستگی بیشتر آزادیخواهان برای تحقق آرمان‌های نوروز تأکید کرده است.

 

متن پیام کودار به این شرح است:

"نوروز تنها کلمه‌ی بر کاغذ و یا زمانی برای رقص و پایکوبی نیست. نوروز نمود بارز موفقیت، اتحاد و همپوشانی خلق‌ها در مبارزه با استبداد است؛ انقلاب و مبارزه‌ای تاریخی و همه‌جانبه با دولت و ماشین بی‌رحم آشوریان و اتحادی که با محوریت مادها و همراهی خلق‌های دیگر شکل یافت و سبب پدیدآوردن پیروزی بزرگ در تاریخ بشری گردید.

 

امروز نیز پس از سپری شدن ٢٧١٩ سال از آن پیروزی و اتحاد بزرگ تاریخی خلق‌ها، ما بار دیگر در حال بازتولید دوران پیروزمند خلق‌ها هستیم. پیشاهنگی این مبارزه را اینبار نیز کردها بر عهده دارند و در این راستا موجبات همگرایی و اتحاد دمکراتیک میان خلق‌های خاورمیانه را به وجود آوردند. نمود واقعی این امر در شکست و به پایان رساندن دوران خلافت دولت اسلامی عراق و شام است. این امر میسر نمی‌گردید مگر با اتحاد خلق‌ها و پیشاهنگی خلق کرد. شکست خلافت اسلامی عراق و شام اثباتی بر این موضوع است که تاریخ اگرچه تکرار نمی‌شود اما می‌تواند در زمان، مکان و در فضای اکنونیت ما روزآمد گردد و آیندهای که باید باشد را رقم زند.

 

کردها در باغوز ثابت کردند که نقطه‌ی عطفند؛ ثقل خاورمیانهاند و مرکز تغییر و تحول. باغوز اثباتی است بر اینکه انقلاب و دگرگونی تنها در پرتو همپیمانی امکان نمود را دارد.

 

در شمال کردستان با اعتصاب غذای گسترده به پیشاهنگی زن مبارز کرد لیلا گوون و بیش از چهار هزار انقلابی زندانی دیگر در سراسر ترکیه، مبارزه با فاشیسم برای دستیابی به دمکراسی در حال جریان است. همین روحیه آزادی‌خواهانه در شرق کردستان خود را در اعتراضات و اعتصابات مستمر خلق کرد و خلقهای ایران آشکار می‌نماید. در واقع روحیهی تسلیمیت‌ناپذیر و مقاومت در تمامی بخشهای کردستان از پیروزی تاریخی‌ای که سمبل آن نوروز است نشات می‌گیرد. بی‌دلیل نیست که هر سال خلق‌های زحمتکش و فرودست منطقه با هیجان و امید به آینده به استقبال نوروز می‌روند.

 

جامعهی دمکراتیک و آزاد شرق کردستان- کودار فرا رسیدن نوروز را به تمامی خلق‌هایی که نوروز را به معنای تاریخی و واقعی خود پاس می‌دارند و به‌ویژه خانواده‌های شهدای راه آزادی و همه‌ی زندانیان سیاسی تبریک می‌گوید. باشد که نوروز امسال زمینه و فرصتی برای همگرایی و همیابی همه‌ی خلق‌های رنج دیدهی خاومیانه علی‌الخصوص خلق‌های ایران که میراثداران فرهنگ مقاومت و آزادی کاوه‌ی آهنگرند گردد."