گریلاهای نیروی مدافع خلق و یژاستار از مقاومت برادوست می‌گویند

سلیوا شورش می‌گوید: رژیم ترکیه با استفاده از هواپیماهای جنگنده و توپ و تانک در حال پیشروی در این منطقه است و گریلاها ساعتها با دوشکا و سلاحهای فردی به این حملات پاسخ می دهند. نیروهای گریلا در تپه کورت مقابل تپه لیلکان مستقر هستند.

گریلاهای نیروی مدافع خلق و یژاستار در منطقه برادوست می‌گویند اجازە نخواهند داد اشغالگران بە راحتی وارد سرزمینمان شوند. آنها می‌گویند بە کودکان عفرین، سور، جزیر و برادوست قول محافظت داده‌اند.

سلیوا شورش گریلای یژاستار با بیان آنکه آنها با دوشکا در برابر هواپیماهای جنگی ترکیه مبارزه می‌کنند، می‌گوید شک ندارند که ارتش فدایی آنها به پیروزی می‌رسد.

 

او می‌گوید رژیم ترکیە عملیات گستردەای برای اشغال سراسر کردستان آغاز کردە و همە مناطق را آماج حملە قرار دادە است. حملات از مناطق عفرین، بوتان، گارزان، آمد و درسیم آغاز شدە و تا لشکرکشی به جنوب کردستان ادامه پیدا کرده است. ارتش ترکیە تانک و نظامیان خود را در تپە لیلکان مستقر کرده است. گریلاها از پنجم آپریل تاکنون مواضع ارتش در این منطقه را هدف حمله قرار داده اند.

 

سلیوا شورش می‌گوید: رژیم ترکیە با استفادە از هواپیماهای جنگندە و توپ و تانک در حال پیشروی در این منطقە است و گریلاها ساعتها با دوشکا و سلاحهای فردی بە این حملات پاسخ می دهند. نیروهای گریلا در تپە کورت مقابل تپە لیلکان مستقر هستند.

 

او می گوید با چشمان خود دیدە کە چگونە همرزمانش ضربات سنگینی بە نظامیان ترکیە وارد کردند. همچنین مشاهدە کردە کە چگونە در جریان عملیاتهای غافلگیرانە گریلایی تعدادی زیادی از نظامیان دشمن از پای در آمدەاند.

 

سلیوا شورش تأکید می‌کند گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار اجازە نمی دهند دشمن در خاکشان نفس بکشد.

آرتش ولات گریلای نیروی مدافع خلق که در این منطقه مشغول مبارزه است می‌گوید  نیرو و قدرت گریلا، تکنولوژی پیشرفتە دشمن را در هم می شکند.

 

او می‌گوید ارتش ترکیە پنج ماە است کە حملات خود را در مناطق سیدکان و درە رش ادامە داده است اما نظامیان ترکیە با توپ و تانک قادر بە نبرد با گریلاهایی که از مقاومت عفرین الهام گرفتەاند نیستند.

 

آرتش ولات هم مطمئن است که سرانجام در این نبرد آزادیخواهانه به پیروزی می‌رسند.