یکی از وکلای شهیر آلمانی در ارتباط با یگانهای مدافع خلق از حکومت آلمان انتقاد کرد

هارتموت واشتلر ، که از وکلای جنبش ١٩۶٨ آلمان محسوب می‌شود، طی سخنانی شدیدا وزارت کشور آلمان را مبنی بر ممنوعیت پرچمهای ی.پ.گ/ ی.پ.ژ محکوم کرد

در ایالت باواریای آلمان هر روز به دلیل داشتن پرچمهای ی.پ.گ/ی.پ.ژ پلیس و دادستانی این ایالت تحقیقات جدیدی را آغاز میکنند. طی چند روز گذشته اولی بیز، کارگردان فیلم که در سال ٢٠١٧ در حساب فیسبوکی خود پرچم ی.پ.ژ را منتشر کرده بود، در دادگاه اداری مونیخ در مقابل قاضی حضور یافت. قاضی این دادگاه به خلاف مجازات نقدی دیگر دادگاههای آلمان، حکم آزادی اولی بیز را صادر کرد. قبل از این تصمیم دادگاه، اولی بیز اظهار داشته بود که چنین مجازاتی را نخواهد پذیرفت. اولی اعلام کرده بود که به جای پرداخت این جریمه به زندان خواهم رفت.

 

هارتموت واشتلر که وکالت اولی بیز را برعهده داشت در ارتباط با ممنوعیت پرچمهای ی.پ.ژ/ ی.پ.گ با خبرگزاری فرات به گفتگو پرداخت. واشتلر در این گفتوگو اظهار داشت به رغم آنکه ممنوعیتی علیه ی.پ.ژ/ ی.پ.گ اعمال نشده است، هر گونه ممنوعیتی را علیه  پرچمها و نمادهای ی.پ.ژ و ی.پ.گ خارج از مبانی حقوقی ارزیابی کرد.

 

واشتلر در این رابطه خاطرنشان ساخت تصمیمات مربوط به ممنوعیت علیه حزب کارگران کردستان در سال ١٩٩٣ صادر شدهاند. آن زمان همراه با این تصمیم مشخص شده بود که کدام یک از نمادها لازم است ممنوع اعلام شوند. اما متعاقبا به شیوهای عجیب، تصاویر اوجالان نیز به این لیست اضافه شدند. بدون انکه در اینباره حکمی صادر شده باشد، طی ابلاغیهای داخلی از سوی وزارت کشور این تصمیم اتخاذ شد، قبول چنین تصمیمی از سوی دولت اشتباه میباشد.

 

واشتلر خاطرنشان ساخت که یگانهای مدافع خلق و یگانهای مدافع زنان، ایزدیان را از قتل عام نجات داده و بر این واقعیت در رسانههای آلمان نیز صحه گذاشته شده است، با این وجود وزارت کشور آلمان این ممنوعیت را صادر کرده است. واشتلر در ادامه افزود: با ابلاغ این بخشنامهی داخلی مبنی بر ممنوعیت، به منازل بسیاری از مردم حمله کرده و این افراد متحمل مجازات نقدی شدند. پلیس صرفا به این اقدام بسنده نکرده و همانگونه که در پروندهی اولی بیز روی مشاهده شد، به دلیل آنکه خبر مربوط به تفتیش خانهی شخصی خود را در حساب فیسبوکی خود منتشر نمود، بازجویی گشته و محاکمه نیز شده است.

 

صرفا اردوغان از چنین محاکماتی خوشحال میگردد

از نظر واشتلر که پروندهی اولی بیز را در اختیار دارد، اولی بیز صرفا از این جهت که به انتشار خبر تفتیش منزل خود پرداخته است، از اتهام تبلیغات برای حزب کارگران کردستان مبرا و دچار مجازات نشده است. واشتلز در ادامه اظهار داشت: در آلمان هیچ کسی از محاکمه و دستگیری افراد به دلیل داشتن پرچمهای ی.پ.گ/ ی.پ.ژ خوشحال نیست. در این رابطه تنها یک شخص خوشحال است و این شخص نیز اردوغان میباشد که در سوریه به حملهی مسلحانه علیه کردها دست میزند.