یگان‌های انتقامی در استانبول ۳۴ خودرو و یک انبار و یک مارکت را به آتش کشیدند

یگان‌های انتقامی شهید ساکینه جانسیز/ شهید باران درسیم اعلام کردند، مابین ۱۶ تا ۲۰ ژوئیه در استانبول ۳۴ خودرو و یک انبار مواد خوراکی و یک مارکت را به آتش کشیدند.

یگانهای شهید ساکینه جانسیز/شهید باران درسیم اعلام کردند مابین روزهای ۱۶ تا ۲۰ ژوئیه در استانبول یک زنجیره عملیات انجام داده‌اند.

در این بیانیه آمده است، در ۱۶ ژوئیه در محله‌ی کارتال توپسلف استانبول ۳ خودروی فاشیستهای آ.ک.پ و در همان شب ۲ خودروی شرکت تقسیم گاز استانبول (ایگداش) را به آتش کشیده‌اند.

در ۱۷ ژوئیه نیز در محله‌ی کورفال ماهیر کارتال ۳ خودروی فاشیستها و در همان روز در یاکاجیک اگورمونجو در بازار پلیسهای اشغالگر ۴ خودرو را به آتش کشیدند.

یگانهای انتقامی همچنین اعلام کردند که در ۱٨ ژوئیه در محله‌ی اسنیال پیکابیک یک خودروی فاشیستها و در ۱۹ ژوئیه نیز در محله‌ی گازی ۲ خودروی مسئولین ترک را به آتش کشیدند.

یگانهای انتقامی همچنین اعلام کردند، در ۲۰ ژوئیه در رامی یک انبار مواد خوراکی و در کوچوک‌کوی نیز یک مارکت و ۱۷ خودرو را به آتش کشیده‌اند.

یگانهای انتقامی از جوانان خواسته‌اند تا علیه فاشیسم آتش مقاومت را شعله‌ورتر کنند.