کردهای ساکن آلمان سفر اردوغان به این کشور را محکوم کردند

معترضان در برلین طی یک راهپیمایی، استقبال از اردوغان و سیاست دولت آلمان در قبال کردها را بە شدت محکوم کردند

رجب اردوغان دیکتاتور ترکیە قرار است روز ٢٨ سپتامبر در سفر به آلمان با سران این کشور دیدار و گفتگو کند. در واکنش به این سفر، کردها و آزادیخواهان مقیم آلمان دیروز راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

 

معترضان در برلین طی یک راهپیمایی، استقبال از اردوغان و سیاست دولت آلمان در قبال کردها را بە شدت محکوم کردند.

 

راهپیمایان در حالیکە پلاکاردهایی با مضامین اعتراضی در دست داشتند شعارهایی در محکومیت اقدامات اشغالگرانە رژیم ترکیە در خاورمیانە بە خصوص در عفرین سر دادند.

 

در شهر اشتوتگارد نیز تظاهرات اعتراضی با هدف مشابە برگزار شد.

این تظاهرات با حمایت کردها و آزادیخواهان ساکن این شهر همراە بود. معترضان با در دست داشتن تصاویر بزرگی از رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان سیاستهای فاشیستی ترکیە در منطقە را بە شدت محکوم کردند.

 

شهر هانوفر آلمان نیز شاهد حضور خیابانی کردها در اعتراض بە سفر اردوغان بە آلمان بود.

 

اعتراضات در آلمان تا روزهای ٢٨ و ٢٩ ماە جاری میلادی ادامە خواهد داشت.