تداوم کودتای سیاسی آ.ک.پ؛ در شهر آیدن ترکیه ٣ نفر بازداشت شدند

پلیس ترکیه بامداد امروز در منطقه دیدم شهر آیدن ترکیه به منازل شماری از شهروندان حمله کردند. در یورش پلیس ٣نفر بازداشت شدند.

بامداد امروز پلیس ترکیه به منزل شهروندان در منطقه دیدم شهر آیدن ترکیه یورش بردند و  ٣ تن از شهروندان این منطقه را بازداشت کردند.

 

افراد بازداشت شده به مرکز پلیش شهر آیدن انتقال داده شدند.