جمعیت جوانان شرق کردستان، جوانان آزادیخواه را به کوهستان فراخواند

جمعیت جوانان شرق کردستان در بیانیه ای از پانزدهم آگوست که نخستین گلولەها علیه اشغالگری شلیک شدند به عنوان یک میلادی تاریخی برای کردها نام برده است.

جمعیت جوانان شرق کردستان در بیانیه ای از پانزدهم آگوست که نخستین گلولەها علیه اشغالگری شلیک شدند به عنوان یک میلادی تاریخی برای کردها نام برده است.

 

این بیانیه آغاز مبارزه مسلحانه را پاسخ به سالها سرکوب و شکنجه و کشتار کردها دانسته و می گوید فرمانده عگید و همرزمانش ٣۴ سال پیش آغازگر این مبارزه تاریخی علیه حکومت اشغالگر ترکیه بودند.

 

جمعیت جوانان شرق کردستان در آن زمان جامعه کردها در شمال کردستان در شرایط سختی قرار گرفته بودند که حتی بسیاری ملیت خود را انکار می کردند. اما اکنون دیگر خطر نابودی کردها از بین رفته است.

 

این بیانیه می افزاید مبارزه عگید و همرزمانش به امیدی برای خلق‌های تحت ستم منطقه بدل شد و از جمله به شرق کردستان رسید.

 

ك.ج.ر می‌گوید در اعلام موجودیت آن در پانزدهم آگوست به احترام این روز تاریخی و ملی بوده است.

 

این سازمان، جوانان را برای به مقصد رساندن مبارزه آزادیخواهی به کوهستان‌های کردستان دعوت کرده است.