زیلان تانیا: گسترش هر چه بیشتر دمکراسی عرصه را بر حکومت ایران تنگ‌تر خواهد کرد

زیلان تانیا ریاست مشترک کودار طی گفتگویی با برنامه "راوین" آرین تی‌وی به تشریح نقشه راه چاره‌یابی بحران ایران پرداخت و بار دیگر قدرت کردها برای ایجاد تحول را تکرار کرد

زیلان تانیا ریاست مشترک کودار طی گفتگویی با برنامه "راوین" آرین تی‌وی به تشریح نقشه راه چارەیابی بحران ایران پرداخت و بار دیگر قدرت کردها برای ایجاد تحول را تکرار کرد

 

زیلان تانیا در مورد سیاست‌های نادرست حکومت ایران که در نقشه راه به آن اشاره شده بود گفت: بحران کنونی در ایران حاصل سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی است. حکومت اراده جامعه و تحول خواهی آنها را رد کرده و حق تنوعات اجتماعی برای اداره امور زندگی را نادیده می گیرد.

زیلان تانیا با اشارە بە آنکە در ایران فقط یک طبقه خاص حکومت می کنند و جامعه را برای تطابق با سیاست خود تحت فشار قرار می دهند افزود، عدم رضایت خلق‌ها از حکومت، موجب ایجاد شکاف و نارضایتی‌های اجتماعی شده ولی مردم مجبور نیستند تمایلات خود را به تمایل یک طبقه خاص محدود کنند. نظام ایران با جدا شدن از جامعه، مشروعیت خود را از دست داده است. 

 

وی با جلب توجه به وجود انواع بحران‌ها در ایران، از کودار به عنوان یک سیستم اجتماعی نام برد که معتقد است با توسل به سازمان‌یافتگی و نیروی جامعه می توان اوضاع را متحول کرد.

 

زیلان تانیا به لزوم شکل گیری خودمدیریتی‌های دمکراتیك و دخالت مستقیم مردم در اداره امور خود تأکید کرد و گفت خلق‌های ایران هم اکنون در شرایط بسیار سختی زندگی می کنند.

 

وی خواستار تحلیل شرایط کنونی ایران و بازبینی در علل رسیدن به این درجه از معضلات شد و اضافه کرد پروژه چارەیابی بحران ‌ها باید مبتنی بر واقعیات موجود باشد.

 

ریاست مشترک کودار، حکومت را یکی از مخاطبان این مسئله خطاب کرد و گفت حکومت برای رفع بحران مسئولیت دارد چون خودش آنرا ایجاد کرده است.

 

زیلان تانیا به فرمول حکومت به علاوه دمکراسی پرداخت و دستیابی به آنرا را وابسته به قدرت مبارزات دمکراتیك و برابری طلبانه در میان خلق‌های ایران دانست.

 

وی به شعار معترضان خیابانی که مطالبات خود را بر زبان می آورد اشاره کرد و گفت هرچه که دمکراسی پیش می رود، عرصه بر حکومت تنگ تر می شود. این تعریف سنتی که حکومت باید برود تا دمکراسی بیاید لزوما درست نیست.  دمکراسی بومی می تواند حکومت را ضعیف کند و قدرت را به جامعه بازگرداند.

 

زیلان تانیا در ادامه به نقش ویژه کردها به عنوان یک بازیگر منطقه ای پرداخت و یادآوری کرد که مبارزه و نیروی کردها تحت نام "خط سوم" در خاورمیانه را هیچکس نمی تواند کتمان کند. روژهلات در ایران یکی از چهار بخش کردستان است که در این مبارزه شرکت دارد. کردها از نیروهای سازمان یافته و منسجم برای تغییر در ایران برخوردارند و ضعف در بسیج تودەهای اجتماعی نیز می تواند برطرف شود.