اراذل و اوباش دولت ترکیه به دفاتر ه.د.پ یورش بردند

خبرگزارتی مزوپوتامیا با انتشار گزارشی اعلام کرد، در یک ماە و نیم گذشته بیش از ٢٠٠ عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها بازداشت و بیش از ۵٠ بار دفاتر، کمپینها و خودروهای تبلیغاتی این حزب مورد حمله قرار گرفته‌اند.

خبرگزارتی مزوپوتامیا با انتشار گزارشی اعلام کرد، در یک ماە و نیم گذشتە بیش از ٢٠٠ عضو حزب دمکراتیک خلق‌ها بازداشت و بیش از ۵٠ بار دفاتر، کمپینها و خودروهای تبلیغاتی این حزب مورد حملە قرار گرفتەاند.

 

خبرگذاری میزوپوتامیا با انتشار گزارشی در همین رابطە نوشتە است، احزاب فاشیست آ.ک.پ و م.ه.پ، در یک ماە و نیم گذشتە بە حملات خود علیە "ه.د.پ" و حزب سوسیالیست شدت بخشیدەاند.

 

این گزارش می افزاید، فشارها، حملات و بازداشت های صورت گرفتە از تاریخ ٢٨ آوریل سال جاری شروع شدە و در این حملات تعدادی از روسای مشترک و اعضای "ه.د.پ" در نقاط مختلف ترکیە بازداشت و یا زندانی شدەاند.

 

همچنین کاروانهای تبلیغاتی و کمپینهای فراخوان "ه.د.پ" برای شرکت در انتخابات تحت فشار و تنگنا قرار گرفتەاند و پاسپورت سزایی تمللی ریاست مشترک ه.د.پ کە قصد سفر بە کشورهای اروپایی داشت نیز ضبط شدە است.

 

مزوپوتامیا در گزارش خود می افزاید، شماری از سیاستمداران در انتخابات پیش رو بە کمپین انتخاباتی حزب عدالت توسعە پیوستەاند و با آنها همکاری میکنند، اما در مقابل نیروهای پلیس با تهدید و فشار بر اعضای "ه.د.پ" حتی اجازە بر افراشتن پرچم این حزب را بە آنها ندادە اند.

 

این گزارش با اشارە بە یورشهای صورت گرفتە نوشتە: ارازل و اوباش رژیم ترکیە در شهرهای آنکارا و نازلە با استفادە از چاقو، سنگ و چوب بە سمت کاروانها و کمپین‌های تبلیغاتی"ه.د.پ" حملە کردە و شماری را مورد ضرب شتم قرار دادەاند. همچنین در روزهای گذشتە در استان قیصریە نیز خودرو یکی از اعضای "ه.د.پ" مورد حملە قرار گرفتە است.

 

این گزارش می افزاید دیگر احزاب رقیب "آ.ک.پ" و "م.ه.پ" نیز از حملات فاشیستها در امان نبودەاند.