حمله مسلحانه به ساختمان ه.د.پ در شهر مِرسین ترکیه

فرد یا افرادی ناشناس ساختمان حزب دمکراتیک خلق‌ها درشهرستان اَردَملی شهر مِرسین ترکیه را هدف شلیک قرار دادند.

فرد یا افرادی ناشناس ساختمان حزب دمکراتیک خلق‌ها درشهرستان اَردَملی شهر مِرسین ترکیه را هدف شلیک قرار دادند.

 

بامداد امروز ساعت ٢:٠٠ساختمان ه.د.پ در شهر مِرسین ترکیه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در این حمله خسارات مادی به درب ،پنجره و دیگر وسایل داخل این ساختمان وارد آمده است.

 

الهامی یورت سَوَر از مسئولان اجرایی ه.د.پ دراین شهرستان اعلام کرد که اعمال سیاست نژادپرستانه حکومت آ.ک.پ زمینه را برای چنین حملات نژادپرستانه ای مهیا کرده است و موجب جبهه گیری جوامع مختلف ترکیه مقابل یکدیگر می باشد.

 

گفتنی‌ست که این حمله مسلحانه زمانی روی می دهد که در چند روز آینده ه.د.پ، درصدد برگزاری کنگره خود می باشد.