ک.ج.د.ک اروپا: اروپا باید نام پ.ک.ک را از لیست ترور خود خارج کند

​​​​​​​ک.ج.د.ک اروپا به تصمیم دیوان عدالت اروپا اشاره کرد و از اتحادیه ی اروپا، سازمانها و کشورهای اروپایی خواست این حکم را عملی کنند. از خلق هم خواست تا در این راه مبارزه کنند

کنگره‌ی جوامع دمکراتیک کرد در اروپا-ک.ج.د.ک اروپا، در مورد تصمیم دیوان عدالت اروپا در مورد قرار داشتن نام پ.ک.ک در 'لیست ترور' اتحادیه‌ی اروپا بیانیه‌های صادر نمود.

 

در این بیانیه آمده است: دیوان عدالت اروپا اعلام کرد که تصمیم اتحادیه ی اروپا مبنی بر ماندن نام پ.ک.ک در لیست ترور این اتحادیه طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ متکی به مدارک کافی و قانع کننده نیست، همچنین به اهمیت دعوت به صلح تاریخی سال ۲۰۱۳ توسط رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان نیز اشاره کرده است.

 

ک.ج.د.ک اروپا اعلام کرد:در مورد پرونده ی قرار دادن نام پ.ک.ک در لیست ترور، آن مباحثی که برای قرار دادن پ.ک.ک در این لیست بهانه شده اند کافی نبوده است. وکلای شورای اروپا، کمیسیون اتحادیه ی اروپا، بریتانیای کبیر در یک طرف و وکلای پ.ک.ک که برای برداشتن ممنوعیت شکایتی تنظیم کرده بودند در طرف دیگر در نشست دادگاه حضور داشتند.

 

دادگاه عمومی دیوان عالی خاطرنشان کرد که موضوعهایی که برای قرار دادن نام پ.ک.ک در این لیست استفاده شده اند کافی نبوده و این حکم برای ۴ سال درست نبوده است.

 

در این بیانیه آمده است: دادگاه اعلام کرد که شرایط جدید پ.ک.ک در خاورمیانه به خوبی تشریح نشده است، پ.ک.ک از سال ۲۰۰۹ به بعد هرچند وقت یکبار آتش بس اعلام کرده است و میان پ.ک.ک و دولت ترکیه گفتگوی صلح انجام شده است. همچنین دادگاه به پیام تاریخی رهبر خلق کرد رهبر آپو اشاره کرده است.

 

کنگره جوامع دمکراتیک کرد در اروپا مقاومت خلق کرد با پیشاهنگی پ.ک.ک در مقابل ترور دولتی جمهوری ترکیه را یادآوری کرده و تأکید کرده که پ.ک.ک طرفی از این جنگ بوده و تروریست نیست. مقاومت در برابر ترور و غارت هر خلق موضعی حق‌طلبانه برای دفاع از خویش بوده و ایستاری اخلاقی و اجتماعی است.

 

در بیانیه آمده است:"دیوان عدالت از لزوم توجه به این واقعیت سخن گفته که پ.ک.ک زنان و کودکان ایزدی، آشوری، مسیحی ، خلق و باورمندی‌های گوناگون را از چنگال وحشی‌گران داحش نجات داده و مانع قتلعام آنان شده است. این موضع [پ.ک.ک] با استقبال جهانی مواجه شده است.

 

کنگره جوامع دمکراتیک کرد در اروپا سپس از اتحادیه اروپا و نهاد و سازمانی دول اروپایی خواسته است تا حکم دیوان عدالت را به اجرا گذارند. همچنین می‌افزاید:"این حکم نشان می‌دهد که پ.ک.ک مبارزه‌ای مشروع و روا را به انجام رسانده و قرار دادن آن در لیست ترور نقض حقوق است. لازم است نیروهای سیاسی به این حکم عمل کنند."