آرارت: سیاهی با مقاومت به پایان می‌رسد

​​​​​​​اویندار آرارات از اعضای حزب زنان آزاد کردستان- پاژک: با پیشاهنگی زنان مقاومت بی‌نظیر در جریان است. سیاهی با نیروی مقاومت به پایان میرسد. زنان کرد در نبرد با داعش این مقاومت را نشان داده‌اند

اویندار آرارات از شورای هماهنگی حزب زنان آزاد کردستان در ارتباط با روز ٨ مارس، روز جهانی زنان با خبرگزاری فرات به گفت‌و‌گو پرداخت.

 

آرارات در این گفتوگو اظهار داشت که با مقاومت علیه فاشیسم، اشغالگری، استعمار و ملیت پرستی، جنسیت باوری و پدرسالاری به استقبال از روز جهانی زنان می پردازیم. امسال برای ما مرحله‌ای مهم به شمار می رود. آرارات روز ٨ مارس، روز جهانی زنان کارگر را به لیلا گوون، سلما ایرماک، سباحت تونجل، گلستان ایکه، فادیلا توک، افرادی که در زندان‌ها به منظور خاتمه دادن به حصر رهبر خلق کرددر اعتصاب غذای نامحدود به سر می برند و به تمامی زنانی که برای آزادی مبارزه می کنند تبریک گفت. آرارات در بخش دیگری از سخنان خود را اعلام نمود که در بخشهای مختلف جهان و در کردستان نیز با پیشاهنگی زنان مقاومت بی نظیری علیه مدرنیته سرمایه داری در جریان بوده و در این میان سازماندهی زنان، حیات آزاد و دمکراتیک را رقم می زند.

 

باید بیش از پیش بر غنای طیفهای مقاومت افزود

آرارات با خاطر نشان ساختن حملات فاشیستی به زنان گفت: زنان در مقابل این حملات به مقامت دست زده و ما نیز در ٨ مارس در شرایطی به استقبال از آن میپردازیم که حملات علیه زنان روز افزون شده است. ما زنان در مقابله با چنین حملاتی مبارزه‌ای را برای سازماندهی، ایجاد روحی مبتنی بر همبستگی به پیش برده و تمام اقدامات نیز را برای ایجاد این روح مبتنی بر همبستگی انجام داده‌ایم. زنان کرد سالیان درازی است که برای آزادی خود و خلق خود علیه این کشتار با قهرمانی، با برخورداری از روحیهای فدایی، به مقاومتی بی نظیر دست زده‌اند. آرارات پیروزی زنان کرد را علیه داعش یادآوری کرده و اظهار داشت که این مقاومت با صرف هزینههای فراوانی به نتیجه دست یافته است.

 

در بخش دیگری از سخنان خود آرارات اعتصاب غذاهای نا محدود و بدون بازگشت را که با پیشاهنگی لیلا گوون و به منظور پایان دادن به حصر رهبر خلق کرد آغاز شده است به یاد آورده و اظهار داشت: این روح مقاومت ارتقای ٨ مارس به شمار می رود. در این چارچوب زنان کرد باید بیش از پیش به رفقایی که دست به این اعتصاب زده‌اند پیوسته و طبفهای مقاومت را بیش از پیش غنی بخشند، به فعالیتهای خود افزوده و آن را بسط و توسعه بخشند.

 

تاکید بر مهم بودن فعالیتها و اقدامات سال جاری

آرارات در ادامه سخنانش از تمامی زنان خواشت که متحد گشته و مقاومت خود را تداوم بخشند. در برهه‌ی کنونی با پیشاهنگی زنان کرد و خلق  کرد، از تمامی فمینیستها، چپگرایان، زنان دمکراسیخواه می¬خواهیم علیه فاشیسم مبارزه‌ای مشترک را به پیش برده و در این راستا خود را سازماندهی کنند. ٨ مارس فراخوانی به تمام زنان بوده و آنها براین باورند که زنان کرد و جنبش زنان این پیام را درک خواهند کرد.

 

آرارات گفت: در تمامی نقاط جهان و خصوصا در کردستان با پیشاهنگی زنان جوان کرد، لازم است که اتحادی حول اعتصاب کنندگان ایجاد شود، برای پایان دادن به انزوای رهبر خلق کرد، برای اعتصاب غذاهایی که با پیشاهنگی لیلا گوون آغاز شده است، لازم است زنان با جوش و خروش به میادین و عرصه‌های عمومی آمده و هر مکانی را به میدانهای مقاومت و مبارزه تبدیل کنند. آرارات با خاطرنشان ساختن اهمیت مرحله کنونی توجه به موارد زیر را مهم ارزیابی کرد: تاکید بر بازگویی اهمیت سالجاری برای ما حایز اهمیت است. نخست، انزوایی مطلق بر رهبری ما تحمیل شده است. از سوی دیگر ٣٠٠ رفیق ما در زندان و در خارج از زندان به مقاومت دست زده اند. باید از این مقاومت حمایت کرده و از آن صیانت نمود. مقاومت را بسط و گسترش داده و این انزوا را درهم شکنیم، تا بتوانیم همگام با رهبری آزادی را تحقق بخشیم. چنین امری نبازمند مبارزهای عظیم است. مساله‌ی دیگر، فاشیسم با شکنجه، تجاوز، اشغالگری و استعمارگری به حمله علیه زنان دست میزند، به کشتن زنان دست میزند و جامعه را به ضجه و فریاد می‌کشاند، در مقابله با چنین برخوردی در تمامی جهان، زنان به مبارزه‌ی خود، درصدد پیشبرد مبارزه‌ای مشترک برآمده‌اند. از همین رو به منظور کسب پاسخی درخور از مبارزه‌ی زنان کرد، بر مبنایی مشترک، لازم است که مبارزه‌ی مشترک زنان در عرصه‌ی مبارزات سیاسی جای گیرد.

 

آرارات با خاطرنشان ساختن نبرد علیه داعش در روژآوا و شمال سوریه با پیشاهنگی زنان اظهارداشت: انقلاب روژآوا با پیشاهنگی زنان به پیش برده میشود. در شمال کردستان نیز علیه فاشیسم مقاومتی بی ‌نظیر درجریان است. لیلا گوون و رفقای وی نمونه‌های بسیار مشهود این مبارزه به شمار میروند. در این چارچوب، ما از زنان ترکیه میخواهیم همگام با ما، علیه فاشیسم، پدرسالاری، اشغالگری، جنسیت باوری، علیه حمله علیه زنان و جامعه مبارزه‌ی مشترکی را با ما آغاز نمایند. موضع ما در رابطه با ٨ مارس بدینگونه است.

 

زنان کرد از این مرحله‌ی حساس گذر خواهند کرد

آرارات در بخش دیگری از سخنان خود افزود: زنان کرد در حال گذار از مرحله‌ای بسیار حساس بوده و در مقابله با فاشیسم و پدرسالاری مقاومتی بینظیر را به پیش میبرند. زنان کرد به پیشاهنگی مبارزه‌ی اجتماعی دست زده‌اند. آرارات در ادامه افزود: از اول مارس تا ۴ آوریل با پیشاهنگی زنان کرد، دوستان کردها و دیگر نیروهای دمکراسیخواه، نیروهای ضد فاشیستی به مبارزه‌ای بی امان دست خواهیم زد. آرارات افزود در غیر اینصورت تاریکی عرصه‌ی جامعه را فراخواهد گرفت و سیاهی به هژمون جامعه بدل خواهد شد. اما ما زنان، نیروهای مقاومت این تاریکی و سیاهی را از میان خواهیم برد. زنان کرد در نبرد علیه داعش این امر را ثابت کردند.

 

آزادی ما، آزادی رهبری ماست

آرارات در خاتمه‌ی پیام خود افزود: ما فاشیسم را درهم خواهیم شکست، انزوا را از میان برداشته و کردستان را آزاد خواهیم کرد. شعار آنان در روز ٨ مارس نیز ' مبارزه زنان را آزاد خواهد کرد' خواهد بود. در این چارچوب پیشبرد مبارزه‌ی زنان برای ما حایز اهمیت است. این مسیر از درهم شکستن حصر و انزوای رهبر اپو میسر می‌گردد. حصر رهبر آپو حصر ما است. حصر و انزوا جنگ است، خشونت است، نقض حقوق است، استعمارگری است، اشغالگری و اسارت خلقها به شمار میرود. لازم است تمامی زنان جوان کرد همانند لیلا گوون، سلما ایرماک، ساباحت تونجل، کبریه اورن، فادیلا توک، گلستان چیا ایکه به فعالیت دست زده و زنان کرد با مقاومت و روح مقاومت در زندانها در عرصه‌ی سیاسی حضور یابند. آزادی ما آزادی رهبر آپو است. ما بر این باوریم که زندگی بدون رهبری امکان ندارد، از همین رو باور داریم که مقاومت زنان این آزادی را تحقق میبخشد. ما آزاد خواهیم شد، با امید به حیاتی آزاد و همگام با رهبری، ٨ مارس را به تمامی زنان شادباش میگوییم.