یک رییس‌ مشترک دیگر شهرداری در شمال کردستان زندانی شد

سوینچ بوزان ریاست مشترک شهرداری شهرک آرتوکلوی استان مِردین زندانی شد. سوینچ بوزان روز ۱۴ سپتامبر سال جاری در شهر ازمیر ترکیه از طرف پلیس بازداشت و به استان مردین منتقل شد

سوینچ بوزان ریاست مشترک شهرداری شهرک آرتوکلوی استان مِردین زندانی شد. سوینچ بوزان روز ۱۴ سپتامبر سال جاری در شهر ازمیر ترکیه از طرف پلیس بازداشت و به استان مردین منتقل شد

 

دادگاه ترکیه بوزان را به ادعای مرتبط بودن نامبرده با پرونده ک.ج.ک در دادگاهی نمایشی به زندان محکوم کرد. بوزان به زندان مردین بند الف فرستاده شد.

 

شهرداری شهرک آرتوکلوی استان مِردین روز ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۶ از طرف آ.ک.پ غصب و بجای ریاست‌مشترک آن، قیوم حزب حاکم ترکیه (آ.ک.پ) منصوب گردید.در پی کودتای سیاسی برضد نهادهای مدنی کرد در باکور کردستان، حزب عدالت و توسعه تقریباً تمامی شهرداری‌هایی که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده بودند را غصب و قیم‌های خود را بجای روسای مشترک آن‌ها منصوب کرد.

 

هم‌اکنون ده‌ها تن از روسای مشترک شهرداری‌های باکور کردستان که از حزب مناطق دمکراتیک می‌باشند، در زندان‌های ترکیه به‌سر می‌برند.