بیست و هفت نومبارز زن به صفوف یگانهای مدافع زنان پیوستند

جمعی از زنان جوان داوطلب پس از پایان هشتمین دوره آموزشی خود در شمال سوریه به صفوف یگانهای مدافع زنان پیوستند

جمعی از زنان جوان داوطلب پس از پایان هشتمین دورە آموزشی خود در شمال سوریه بە صفوف یگانهای مدافع زنان پیوستند

 

آموزش سیاسی-نظامی ٢٧ نومبارز زن کە بە صفوف ی.پ.ژ ملحق شدە بودند دو ماە پیش در آکادمی شهید روژدا در گرسپی آغاز شد.

 

این دورە آموزشی روز گذشتە طی مراسمی بە پایان رسید.

 

مراسم با احترام نظامی آغاز شد.

زنارین قامشلو از فرماندهان ی.پ.ژ کە سخنران این مراسم بود پایان دورە آموزشی را بە مبارزان زن تبریک گفت.

 

ی.پ.ژ یکی از سازمان یافته ترین نیروهای دفاعی زنان در جهان است که از جمله توانسته گروه تبهکار داعش را بارها شکست دهد.