تجمع خبری اعضای یک سازمان مبارزه با خشونت علیه زنان در عفرین

سازمان زنان سارا که در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت می‌کند تجمعی خبری در رابطه با عفرین برگزار کرد

سازمان زنان سارا که در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت می‌کند تجمعی خبری در رابطه با عفرین برگزار کرد.

 

اعضای سازمان زنان سارا در عفرین طی تجمعی در مقابل دفتر نمایندگی خود در این شهر، کشتار جمعی غیرنظامیان توسط ترکیه را به شدت محکوم کردند.

 

رانیا جفر مسئول این سازمان که سازمان‌های مسئول بین‌المللی را خطاب قرار می‌داد گفت کجایند آن سازمان‌هایی که خود را مدافع حقوق بشر و انسانیت نامیدەاند.

 

او سئوال کرد چرا جامعه بین‌المللی در برابر جنایت علیه بشریت توسط اردوغان ساکت است.