"جامعه با اندیشه‌های اوجالان راه خود را یافته است"

نارین گزگور فعال جنبش آزادی زنان ت.ژ.آ اعلام کرد، اوجالان برای آنکه بنیان‌های دمکراسی را مستحکم‌تر نماید سال‌هاست که مبارزه می‌کند. وی همچنین گفت، "فکر و فلسفه‌ی اوجالان، آلترناتیفی برای جامعه و آینده و دستیابی به راه حل دمکراتیک است

نارین گزگور فعال جنبش زنان آزاد ت.ژ.آ در مورد حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد گفت، حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد مدت ۲۱ سال است به شیوه‌ای سیستماتیک ادامه دارد.

وی همچنین گفت؛"زمانی که وضعیت جزیره‌ی امرالی را مد نظر قرار می‌دهیم، می‌بینیم که آقای اوجالان در آنجا ایزوله شده و از دنیای خارج کاملا دور شده است. این امر بخشی ویژه از حصر وی می‌باشد. در سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ در آن پروسه (پروسه مذاکرات) که اوجالان آنرا آغاز کرده بود، خلق ترک نفسی دوباره کشیدند. پس از آنکه پروسه‌ی آشتی و دمکراسی کنار گذاشته شد، حصر یک بار دیگر بر همه‌ی خلق‌ها تحمیل شد. هم زمان دیدارها و تماسهای داخل زندان هم قطع شدند. ۳ زندانی که مانند هیئت به امرالی رفته بودند نمی‌توانند آقای اوجالان را ببینند. حصر به هیچ وجه قابل قبول نیست."

"راه زندگی مشترک شکستن حصر است"

گزور گفت، اوجالان برای آنکه پایه‌های دمکراسی را نیرومند کند سالهاست که مبارزه می‌کند. او گفت؛"فکر و اندیشه‌ی اوجالان آلترناتیفی برای جامعه و آینده و دستیابی به راه حل دمکراتیک است. امروز حصر در نمود آقای اوجالان بر همه‌ی جامعه تحمیل شده است. سیاست پافشاری بر جنگ و حصر ویرانی و تخریب به دنبال خواهد داشت. اصرار بر جنگ، دشمنی با کوردها را نشان می‌دهد و کوردها را نادیده می‌گیرند. اصرار بر جنگ نشان دهنده‌ی شکست حکومت است. در این شرایط باید برای اتحاد ملی دمکراتیک و ترکیه‌ای دمکراتیک و حل دمکراتیک مسئله کورد، با هم متحد شویم. باید برای دستیابی به راه حل در اطراف هم جمع شویم. باید درهای امرالی باز شوند. باید حصر آقای اوجالان پایان یابد، چون بحران کنونی به حصر مرتبط است. آقای اوجالان در ملاقات اخیر با برادرش محمد اوجالان برای حل دمکراتیک پیشنهاد ایفای نقش پایه‌ی سوم میز در عرصه‌ی سیاسی را به نیروهای آزادیخواه نمودند. در حقیقت راه زندگی مسالمت آمیز برداشتن حصر است".

پیام‌های اوجالان صلح میان جوامع را تحکیم می‌کند

گزگور اعلام کرد، حصر اوجالان هیچ سودی نه برای کورد و نه برای ترک ندارد. او گفت؛"حصر آقای اوجالان نه برای کوردها و نه برای دولت ترکیه هیچ سودی ندارد. اگر این مسئله حل نشود به همه ضرر خواهد رساند. باید خانواده، وکلا و هیئتها بتوانند به طور صحیح و مداوم به امرالی بروند و با وی دیدار کنند. باید به سخنان اوجالان گوش داده شود. زمانی که صدای اوجالان به جامعه می‌رسد، صلح تحکیم می‌شود. آقای اوجالان ۲۱سال است برای آشتی مبارزه می‌کند. او فلسفه‌ی آشتی را به پیش برده است. میلیونها تن در یک کمپین اعلام کردند و امضا دادند که اوجالان اراده‌ی سیاسی ما است. حصر به همه‌ی خاورمیانه و بویژه زنان تحمیل شده است. با پیشگامی زنان کورد، اعتصاب غذا آغاز شد و این اعتصاب در سرتاسر جهان پخش و گسترده شد. زنان با مقاومت خود دولت را مجبور به عقب‌نشینی کردند."

زنان منزوی می‌شوند

گزگور همچنین گفت، حصر تنها از راه مقاومت شکسته می‌شود. وی اظهار کرد:"باید زنان پیشاهنگی مقاومت را به عهده بگیرند، چون حصر آقای اوجالان بیشترین تاثیر را بر زنان گذاشته است. با حصر آقای اوجالان خشونت، کشتن، تجاوز و تصاحب دستاوردهای زنان افزایش یافته است. باید همه‌ی سازمانهای سیاسی، مدنی، جوانان، زنان، مردان و همه‌ی افراد جامعه علیه حصر قیام کنند. آقای اوجالان در دیدار اخیر گفته بود؛«حصر تنها از راه مقاومت شکسته می‌شود.» یک بار دیگر زنان باید با هم متحد شوند و علیه حصر به صف شوند. تا زمانی که ما سکوت کنیم و با هم متحد نشویم، حصر ادامه خواهد یافت".