جنبش زنان کرد فرانسه دومین کنگره خود را برگزار کردند

جنبش زنان کرد فرانسە روز گذشتە دومین کنگرە خود را در مرکز جامعە دمکراتیک کرد در پاریس پایتخت فرانسە برگزار کردند. در این کنگرە نمایندگان ١٣ مجلس و کمون پاریس کە متشکل بودند از یکصد نمایندە حضور داشتند.

جنبش زنان کرد فرانسە روز گذشتە دومین کنگرە خود را در مرکز جامعە دمکراتیک کرد در پاریس پایتخت فرانسە برگزار کردند. در این کنگرە نمایندگان ١٣ مجلس و کمون پاریس کە متشکل بودند از یکصد نمایندە حضور داشتند.

پس از ادای احترام بە یاد جانباختگان، نمایندگان حاضر در کنگرە سخنرانی کردند. آنان گفتند، اگر امروز در مناطق کردستان زنان در حال مبارزە هستند و ما می توانیم در اروپا فعالیت داشتە باشیم، فقط بە خاطر مبارزات سیستماتیک ما برای ارزشهای مشترک است. مبارزات زنان همە بخشهای کردستان ادامە دارد و رنج زنان روژاوا در سطح وسیعی خود را نشان دادە.

 

پس از سخنرانی نمایندگان، گزارشی در خصوص کار و فعالیت سال گذشتە خواندە شد.

 

این کنگرە با انتخاب هفت نفر جهت فعالیت در شورای هماهنگی جنبش زنان کرد فرانسە در دورە آتی بە پایان رسید.