حزب آزادی زنان کردستان یاد و خاطره فرمانده برچم جیلو را گرامی داشت

شورای هماهنگی حزب آزادی زنان کردستان در بیانیەای یاد فرمانده برچم جیلو که در نبرد با ارتش ترکیه در آمد جانباخت را گرامی داشته است.

شورای هماهنگی حزب آزادی زنان کردستان در بیانیەای یاد فرمانده برچم جیلو که در نبرد با ارتش ترکیه در آمد جانباخت را گرامی داشته است.

 

نورسل اوکتای با کد سازمانی برچم جیلو گریلای یژاستار روز بیستم اکتبر/٢٨ مهرماه  امسال به همراه چهار همرزمش طی درگیری‌ها ارتش ترکیه جان خود را از دست داد.

 

پاژک در بیانیەای نوشته است که برچم جیلو مدت ٢۴ سال برای آزادی در کوههای کردستان مبارزه کرد.

 

در این بیانیه اشاره شده است که گریلاهای آزادیخواه کردستان مشغول نبردی سنگین با حکومت فاشیست و جنسیت‌گرای ترکیه به رهبری اردوغان هستند.

 

این بیانیه به نقش زنان در این مبارزه برای ایجاد جامعەای دمکراتیك و آزاد پرداخته و می‌گوید رفیق برچم جیلو ادامه دهندەی راه انقلابیون بزرگی ماننده سکینه جانسز، بریتان و هزاران زن شهید بوده است.

 

برچم جیلو از اعضای مجلس حزب آزادی زنان کردستان بود.