دوره شهید زریان در آکادمی فرماندهی شهید شیرین علم هولی به پایان رسید

نیروهای مدافع زنان، "ه.پ.ژ" روز ٢٧ اردیبهشت ماه، در منطقه تحت حفاظت گریلاها طی یک مراسم نظامی در آکادمی شهید شیرین علم هولی، دوره ی شهید زریان آمد، را با مشارکت فرماندهان بریوان درسیم، ژیان زَمیان و نوژین بریتان به پایان رساندند.   

نیروهای مدافع زنان، "ه.پ.ژ" روز ٢٧ اردیبهشت ماه، در منطقه تحت حفاظت گریلاها طی یک مراسم نظامی در آکادمی شهید شیرین علم هولی، دوره ی شهید زریان آمد، را با مشارکت فرماندهان بریوان درسیم، ژیان زَمیان و نوژین بریتان به پایان رساندند.   

 

در این مراسم، بریوان درسیم ضمن ادای احترام به شهدای مقاومت عفرین و به ویژه شهدای ماه اردیبهشت، عهد کرد که راه شهیدان تا پیروزی ادامه دارد.

 

وی گفت به انجام رساندن این دوره همچون کسب یک پیروزی بوده، و راه مقاومت و ایستادگی شهید شیرین علم هولی برای شاگردان وی، پایه و اساس مبارزه است.

 

بریوان درسیم آموزش فرماندهان زن با الگو قرار دادن شیرین علم هولی را برای ادامه مبارزه در شرق کردستان امری حیاتی برشمرد.

 

مراسم پایان دوره آموزشی با ادای سوگند شرکت کنندگان در آن به پایان رسید.