دومین روز کنفرانس ژنولوژی در فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه شد

نخستین کنفرانس ژنولوژی در فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه در دومین روز خود ادامه پیدا کرد

نخستین کنفرانس ژنولوژی در فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه در دومین روز خود ادامه پیدا کرد

 

این کنفرانس در یک مرکز فرهنگی و هنری در شهر درک از توابع منطقه جزیر برگزار شده است.

 

بیش از دویست تن از فعالین زن در این کنفرانس به بحث و بررسی در مورد علم ژنولوژی هستند که راهکارهای تازەای برای حل مسئله زن ارائه می‌دهد.

 

زنانی از همه تنوعات هویتی سوریه و همچنین کردستان در این کنفرانس حضور دارند.

 

مباحث امروز بیشتر در رابطه با جامعه شناسی بود.

 

جامعه زنان آزاد شرق کردستان، کژار نیز نمایندگانی به این کنفرانس اعزام کرده است.